Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.v.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 74 (1998-99)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 54 (1998-99).
  • Dato: 26.05.1999
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Odelstinget.

Samandrag

Olje- og energidepartementet foreslår i proposisjonen mindre endringer i lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske samarbeidsområde og endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.

Departementet viser til at Forordning (EF) nr. 2964/95 av 20. desember 1995 om registrering av import og leveranser av råolje i Fellesskapet er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen og inntatt som en del av vedlegg IV.

Alle personer eller foretak som importerer råolje fra tredjeland eller som tar imot leveranser av råolje fra en annen medlemsstat, er etter forordningen forpliktet til å sende opplysninger om karakteristika ved importen eller leveransene til den medlemsstaten de er etablert i (artikkel 1).

Stortinget samtykket i EØS-komiteens beslutning den 12. mai 1997 (Innst. S. nr. 188 (1996-97)).

Departementet viser til at Forordning 1983/79 og 2592/79 har opphørt å gjelde, men at medlemslandene fortsatt rapporterer til IEA om prisutviklingen i råoljemarkedet. Som følge av Norges forpliktelser etter avtalen om Det internasjonale energiprogram (IEP), sender Norge ved Olje- og energidepartementet allerede de opplysninger til IEA som også kreves etter Forordning 2964/95.

Departementet viser til at ifølge fortalen til den nye forordningen er det sentralt for Fellesskapet å sikre seg en basis for å kunne føre løpende oversikt over oljeforsyningen til Fellesskapet fra hele verden. Av denne grunn er bestemmelsene i Rådsforordning 1983/79 og 2592/79 iverksatt på ny ved Forordning 2964/95.

Olje- og energidepartementet foreslår i proposisjonen at Forordning (EF) nr. 2964/95 om registrering av import og leveranser av råolje i Fellesskapet, med de begrensninger som følger av EØS-avtalen, gjennomføres i norsk rett ved henvisningslov.

Gjennomføring ved henvisningslov vil si at den norske lovteksten henviser til forordningsteksten, slik at forordningsteksten som sådan gjelder som lov.

Departementet viser i proposisjonen til ny lov om petroleumsvirksomhet (Ot.prp. nr. 43 (1995-96)) som ble vedtatt i Stortinget i november 1996 og som trådte i kraft 1. juli 1997.

Olje- og energidepartementet er i ettertid blitt oppmerksom på at det er en trykkfeil i lovforslagets § 7-4 annet ledd litra c), som foreslås endret som følger:

  • «c) den som iverksetter tiltak for å avverge eller begrense forurensningsskade, eller for å redde liv eller berge verdier som er kommet i fare i forbindelse med petroleumsvirksomheten, med mindre tiltaket utføres i strid med forbud nedlagt av offentlig myndighet eller utføres av annen enn offentlig myndighet til tross for uttrykkelig forbud av operatør eller eier av de truede verdier.»

Endringen er uthevet.

Olje- og energidepartementet er videre blitt oppmerksom på en uoverensstemmelse mellom teksten i lovforslagets § 11-1 femte ledd og Stortingets lovvedtak, og § 11-1 femte ledd foreslås endret og gitt følgende ordlyd:

«Forskrifter gitt i medhold av tidligere lov 21. juni 1963 nr. 12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster eller lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet eller med hjemmel i forskrifter gitt i medhold av disse lovene gjelder for så vidt ikke annet er eller blir bestemt.»

Tilråding frå komiteen

Komiteen har ingen merknader til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjere slikt

vedtak til lov

om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 5 (forordning (EF) nr. 2964/95 av 20. desember 1995) om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av Vedlegg IV, Protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 2.

I lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet gjøres følgende endringer:

§ 7-4 annet ledd litra c) skal lyde:

c) den som iverksetter tiltak for å avverge eller begrense forurensningsskade, eller for å redde liv eller berge verdier som er kommet i fare i forbindelse med petroleumsvirksomheten, med mindre tiltaket utføres i strid med forbud nedlagt av offentlig myndighet eller utføres av annen enn offentlig myndighet til tross for uttrykkelig forbud av operatør eller eier av de truede verdier.

§ 11-1 femte ledd skal lyde:

Forskrifter gitt i medhold av tidligere lov av 21. juni 1963 nr. 12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster eller lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet eller med hjemmel i forskrifter gitt i medhold av disse lovene gjelder for så vidt ikke annet er eller blir bestemt.

§ 3.

Loven trer i kraft straks med unntak av endringene i petroleumsloven, som trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. mai 1999.

Jens Stoltenberg,leiar. John Dale,ordførar. Aud Blattmann,sekretær.