1. Innledning. Oversikt

1.1 Sammendrag

Departementet legger i proposisjonen frem forslag til nye regler om beskatning av personer med midlertidig opphold i utlandet. Departementet foreslår at fritaksregelen i skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum (ettårsregelen) oppheves og erstattes med en ny bestemmelse om fritak for den skatt som faller på lønnsinntekt opptjent i utlandet.

Gjeldende rett er omtalt i kapittel 2 i proposisjonen, mens lovgivning i andre stater er omtalt i kapittel 3. I kapittel 4 er departementets høring omtalt; høringsinstansenes merknader er omtalt sammen med departementets vurderinger i kapittel 5 og 6.

1.2 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ranveig Frøiland, Svein Roald Hansen, Tore Nordtun, Torstein Rudihagen og Hill-Marta Solberg, fra Høyre, Svein Flåtten, Torbjørn Hansen, Heidi Larssen og Jan Tore Sanner, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, lederen Siv Jensen og Per Erik Monsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Øystein Djupedal, Audun Bjørlo Lysbakken og Heidi Grande Røys, fra Kristelig Folkeparti, Ingebrigt S. Sørfonn og Bjørg Tørresdal, fra Senterpartiet, Morten Lund, fra Venstre, May Britt Vihovde, og fra Kystpartiet, Karl-Anton Swensen, tar dette til orientering og viser til merknader nedenfor.