Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Sammendrag

I proposisjonen er det foreslått at luftfartsloven får en ny bestemmelse som innebærer at departementet får fullmakt til å gi forskrifter om gjennomføring av EFTA-konvensjonen på luftfartens område, jf. luftfartsloven kapittel XVI.

EFTA-samarbeidet omfatter i dag Sveits, Liechtenstein, Island og Norge. EFTA-konvensjonen, som regulerer samarbeidet, er nylig revidert. Den direkte foranledningen til revisjonen var inngåelsen av bilaterale avtaler mellom Sveits og EU i juni 1999.

Formålet med revisjonen var å bringe EFTA-samarbeidet opp på et tilsvarende nivå som det nye avtaleverket mellom Sveits og EU, og derved unngå uheldig diskriminering mellom EFTA-borgere og -foretak på den ene side, og EU-borgere og -foretak på den andre side, når avtalene mellom Sveits og EU trer i kraft. Dette skjer den 1. juni 2002, og den reviderte EFTA-konvensjonen skal etter planen tre i kraft samme dato.

Avtalen gjelder mellom Sveits på den ene side og de tre EFTA/EØS-medlemmene på den andre side.

Norge har i dag en luftfartsavtale med Sveits som er av liberal karakter. Den reviderte EFTA-konvensjonen vil innebære at sveitsiske luftfartsselskaper gis samme behandling som EØS-selskapene med hensyn til markedsadgang og etableringsrett i EFTA-landene og markedsadgang EFTA-landene imellom.

Høringen av Samferdselsdepartementets forslag går nærmere fram av kap. 3 i proposisjonen. Det antas at de administrative og økonomiske konsekvensene vil være av mindre betydning.

Komiteens tilråding

Komiteen har ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

I

I lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) gjøres følgende endringer:

§ 13-2 fjerde ledd skal lyde:

Reglene i første og andre ledd får anvendelse i den grad de ikke kommer i konflikt med lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) og Overenskomst om innføring av visse ensartede regler om arrest i luftfartøyer av 29. mai 1933.

§ 14-3 første ledd skal lyde:

Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger når han melder et luftfartøy til registrering eller begjærer det slettet i registeret, eller når han søker om tillatelse etter § 3-2 annet ledd straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

§ 14-23a første ledd nr. 1 skal lyde:

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt

1. utfører transport uten nødvendig gyldig lisens utstedt i medhold av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66 b Rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper, ikke oppfyller kravet til forsikring i artikkel 7 i forordningen, eller ikke innhenter en forhåndsgodkjennelse i samsvar med artikkel 10 i forordningen.

Overskriften til kapittel XVI skal lyde:

Særlige regler om gjennomføring av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen

Overskriften til § 16-1 skal lyde:

Forskriftsfullmakt - EØS-avtalen

§ 16-1 første ledd skal lyde:

Kongen kan gi forskrifter om gjennomføring av EØS-avtalen på luftfartens område, herunder regler om krav om lisens, markedsadgang (anbud for regional luftfart), tidsluker, takster og rater i lufttrafikk, erstatningsordning ved nektelse av ombordstigning i regelbundet luftfart, harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter, fraktflygning og om deling av setekapasitet mellom luftfartsselskaper.

Ny § 16-2 skal lyde:

§ 16-2 Forskriftsfullmakt - EFTA-konvensjonen

Departementet kan gi forskrifter om gjennomføring av EFTA-konvensjonen av 21. juni 2001, med senere endringer, på luftfartens område.

Regler gitt i medhold av første ledd skal gå foran lovens alminnelige bestemmelser.

II

Loven trer i kraft straks.

Oslo, i samferdselskomiteen, den 10. oktober 2002

Petter Løvik Geir-Ketil Hansen
leder ordfører og sekretær