8. Ikraftsetting og overgangsordninger

8.1 Sammendrag

Det framholdes at det forut for lovens ikraftsetting vil være nødvendig med gjennomgang, revisjon og utforming av tilhørende forskrifter, samt å utarbeide informasjonsmateriell. Omfanget av arbeidet med forskriftsendringene vil variere fra saksområde til saksområde, og det er derfor nødvendig at ikraftsettingsbestemmelsen gir klar hjemmel for delt ikraftsetting. Det foreslås at loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, og at Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.

Det framholdes at bevillingsinnehavere som ikke selv importerer/produserer alkoholholdig drikk, evt. kan ha behov for en overgangsordning, og det foreslås at Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

Som følge av forslagene om å basere regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk på en inndeling etter alkoholstyrke og ikke alkoholtype er det etter departementets oppfatning behov for en overgangsregel knyttet til omfanget av skjenkebevilling inntil utløpet av gjeldende bevillingsperiode. Departementet foreslår at innehaver av kommunal og statlig bevilling som på tidspunktet for ikrafttredelsen har rett til skjenking av øl eller øl/vin, uten forutgående søknad gis rett til å skjenke også annen alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent.

8.2 Komiteens merknader

Komiteen er klar over at det foreligger en inkonsekvens i proposisjonens forslag til overgangsbestemmelser (jf. VII), og fremmer følgende forslag til VII pkt. 2:

"Innehaver av skjenkebevilling som ved lovens ikrafttredelse har bevilling til skjenking av øl og sterkøl eller øl, sterkøl og vin eller øl og vin, kan uten forutgående søknad skjenke også annen alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent inntil bevillingen utløper."