1. Innledning

  Til Stortinget.

       I brev til Stortinget datert 13. oktober 1994 ber Kåre Kristiansen seg løst fra vervet som medlem av Den Norske Nobelkomité.

       Brevet har denne ordlyd:

       « Ved tildeling av Nobels fredspris for 1994 har den situasjon oppstått at flertallet, alle komiteens medlemmer unntatt undertegnede, insisterer på en tildeling som bl.a. inkluderer en kandidat (Yassir Arafat) som jeg av respekt for prisen og min egen overbevisning finner det umulig å akseptere som prisvinner. Forsøk på å finne frem til en kompromissløsning slik et konsensusprinsipp forutsetter, har dessverre ikke lykkes. Statuttenes § 10 utelukker dissens i vedtaksprosedyren og forbyr dessuten protokollære reservasjoner.
       Jeg ser meg derfor dessverre tvunget til å be meg løst fra vervet som medlem av den norske nobelkomite. »

       Brevet ble referert i Stortingets møte 20. oktober 1994 og vedtatt sendt valgkomiteen.

       Valgkomiteen viser til at Stortinget den 24. juni 1937 vedtok et tillegg til reglene for valg av medlemmer til Nobelkomiteen.

       Her heter det bl.a.:

       « Dersom et medlem som har mottatt valg, senere finner å burde tre ut, har han straks å meddele dette til Stortingets presidentskap. Nytt valg vil da snarest bli å foreta efter instilling fra valgkomiteen. »

       Kåre Kristiansen var blant de tre medlemmer som den 16. november 1990 ble valgt for et tidsrom av seks år - frem til 31. desember 1996. Kristiansen ble valgt etter forslag fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

       Den 16. desember 1993 valgte Stortinget to medlemmer av komiteen for tidsrommet inntil 31. desember 1999 og tre varamedlemmer for tidsrommet inntil 31. desember 1996, jf. Innst.S.nr.40 (1993-1994).

       Komiteens sammensetning er således:

Medlemmer
1. Tidl. fylkesmann Odvar Nordli (A) til 31. des. 1996.
2. Pensjonist Kåre Kristiansen til 31. des. 1996.
3. Pensjonist Hanna Kvanmo (SV) til 31. des. 1996.
4. Professor Francis Sejersted (H) til 31. des. 1999.
5. Ass. riksantikvar Sissel Rønbeck (A) til 31. des. 1999.

Varamedlemmer:
1. Rektor Gunnar Stålsett (Sp) til 31. des. 1996.
2. Avdelingsleder Kaare Sandegren (A) til 31. des. 1996.
3. Lagmann Rakel Surlien (Sp) til 31. des. 1996.

       I valgutvalgets møte 4. november 1994 foreslo Kirsti Kolle Grøndahl at anmodningen fra Kåre Kristiansen om å bli løst fra vervet som medlem av Nobelkomiteen ble imøtekommet. Valgutvalgets medlemmer var enig i dette.

       Valgkomiteen finner det riktig å imøtekomme anmodningen fra Kåre Kristiansen om å bli fritatt for vervet som medlem av Den Norske Nobelkomité.

       Når det gjelder hvilket parti som skal besette den ledige plassen etter Kåre Kristiansen frem til 31. desember 1996, mener flertallet i valgkomiteen at Senterpartiet skal ha den ledige plassen idet man legger til grunn Stortingets nåværende sammensetning.

       Dette medfører at Senterpartiet mister en varamedlemsplass til Kristelig Folkeparti.

       Komiteens medlemmer Hagen og Røsjorde viser til at Kåre Kristiansen ble valgt som medlem i Nobelkomiteen etter forslag fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Slike valg foretas som kjent kun formelt, men ikke reelt av Stortinget. Det reelle valg foretas av den stortingsgruppe som får tildelt en plass i et styre, råd eller komité basert på flertallsprinsippet og ikke forholdstall. Likevel er det hevdvunnen og fast praksis i Stortinget at plasser i styrer, råd, komiteer og utvalg fordeles til gruppene etter en matematisk fordeling mellom partiene basert på gruppens størrelse.

       En plass i Nobelkomiteen for perioden 1. januar 1991 til 31. desember 1996 ble etter dette mønster tildelt Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Kåre Kristiansen ble av Fremskrittspartiets stortingsgruppe valgt til dette verv og som følge av dette ble han formelt valgt av Stortinget den 16. november 1990.

       Kåre Kristiansen har, som følge av at flertallet i Nobelkomiteen tildelte Nobels fredspris 1994 til Yassir Arafat og derved brøt den hevdvunnede praksis med å basere tildelingen på konsensus i komiteen, bedt seg fritatt for vervet. Når Fremskrittspartiets plass derved blir ledig for den resterende del av valgperioden må det være opp til Fremskrittspartiets stortingsgruppe å finne frem til et nytt medlem.

       På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak under II:

       « Som nytt medlem istedenfor Kåre Kristiansen velges for den gjenværende del av funksjonstiden. dvs. til den 31. desember 1996:

       Professor, dr. juris Fridtjof Frank Gundersen ».