7. Opplæringen for samiske elever

       Departementet vil på grunnlag av forslag fra Samisk utdanningsråd utarbeide en egen samisk læreplandel innenfor den nasjonale læreplanen. De samiske læreplanene for fag skal inneholde tilsvarende fellesstoff som de norske, men ha større plass for et innhold som bygger på og sikrer kompetanse i samisk språk og kultur. Opplæringen skal gjøre det mulig for samiske barn og unge å fungere i og føle seg hjemme i to kulturer og gjøre elevene funksjonelt tospråklige. Spørsmål knyttet til ønsker fra samisk hold om individuell rett til samisk opplæring, vil departementet komme inn på i forbindelse med revisjon av opplæringslovene. Når det gjelder framtidig organisering av den samiske utdanningssektoren, mener departementet det er behov for nærmere utredning med sikte på snarlig avklaring.

       Komiteen slår fast at opplæringen av samiske elever skal bygge på Grunnlovens § 110a, på sameloven, på lov om grunnskolen og på ILO-konvensjon nr. 169 Om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater.

       Komiteens flertall, alle unntatt representanten Christiansen, vil fremheve at samisk kultur er en del av vår nasjonale arv. Det er derfor viktig at grunnelementer i den samiske kulturen skal inngå som en del av det felles lærestoffet i grunnskolen.

       Flertallet ser det som viktig at samiske elever blir funksjonelt tospråklige. Det er også viktig at norske elever i samiske områder får mulighet til å lære samisk ved at samisk som andrespråk og som andrespråk 2 blir bygd ut. Flertallet mener at samiske barn utenfor de samiske distriktene må kunne få opplæring i samisk. Dette må kunne gjennomføres der det er mulig å skaffe en morsmålslærer.

       Komiteen er kjent med at det er underdekning av samiske lærere, spesielt utenfor de samiske kjerneområdene. Komiteen ber derfor om at det vurderes igangsetting av prøveprosjekt med fjernundervisning på samisk språk via telematikk i grunnskolen. Komiteen ser det som viktig at forslaget til samisk læreplandel utarbeidet av Samisk utdanningsråd blir oversendt Sametinget til høring.