1. Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider

     Til Stortinget.

       Miljøverndepartementet legger i meldingen fram en samlet gjennomgang av Norges politikk for å redusere de globale utslippene av klimagasser og utslippene av nitrogenoksider (NOx). Formålet med meldingen er blant annet å gi en fremstilling av hvorledes disse miljøproblemene har utviklet seg i de senere årene, og hva som vil være den sannsynlige videre utvikling med mindre det iverksettes ytterligere tiltak for å begrense problemene på internasjonal basis.

       Departementet viser til at miljøproblemene knyttet til utslipp av klimagasser og NOx bare kan løses gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid. I meldingen legges det fram en plan for det nasjonale klima- og NOx-arbeidet, som en oppfølging av de internasjonale avtalene Norge har sluttet seg til og de nasjonale målene Regjeringen og Stortinget har fastsatt.

       Meldingen inneholder i hovedtrekk:

- Internasjonalt samarbeid, de nasjonale mål Regjeringen arbeider etter på klima- og NOx-områdene og relasjonen til den internasjonale utviklingen på de to områdene.
- Utslipp av ulike klimagasser og NOx, utvikling over tid, de ulike kildene for slike utslipp m.v.
- Miljøproblemene som forårsakes av utslipp av klimagasser og NOx, forventet utvikling i tiden fremover dersom ikke vesentlige nye tiltak iverksettes for å redusere utslippene.
- Forholdet til andre land, utviklingen i Norges viktige samarbeidsland mht. klimagassutslipp.
- Beregninger av økonomiske virkninger av virkemidler mot klimaendringer basert på norske og internasjonale analyser.
- Virkemiddelbruken på klima- og NOx-områdene, generelle retningslinjer for framtidig virkemiddelbruk.
- Eventuelle administrative og økonomiske konsekvenser knyttet til framtidig virkemiddelbruk.