Innstilling frå justiskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1996 under kap. 490 og kap. 400 administrert av Justis- og politidepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 53 (1996-1997)
  • Kildedok: St.prp. nr. 66 (1995-96)
  • Dato: 28.11.1996
  • Utgiver: justiskomiteen
  • Sidetall: 217