Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad, Anne Enger Lahnstein og Marit Arnstad om merking av genmodifiserte organismer og matvarer som er framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte organismer.

Til Stortinget.

1. Sammendrag

Forslagsstillerne viser i dokumentet til at Norge i nær framtid vil bli utsatt for sterkt press når det gjelder å åpne for import og markedsføring av genmodifiserte organismer og matvarer som er framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte organismer (gen-mat). Videre vises det til at Stortinget 31. oktober 1995 gjorde følgende vedtak i forbindelse med en interpellasjon vedrørende EØS-avtalens virkninger på ulike sektorer i det norske samfunnet:

       « Stortinget ber Regjeringen sørge for obligatorisk merking av genmodifiserte matvarer, både råvarer og foredlede varer, som omsettes i Norge. »

       Følgende forslag datert 21. mars 1997 fremmes i dokumentet:

«1. Stortinget ber Regjeringen om snarest å følge opp Stortingets vedtak av 31. oktober 1995 hvor «Stortinget ber Regjeringen sørge for obligatorisk merking av genmodifiserte matvarer, både råvarer og foredlede varer, som omsettes i Norge».
2. Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle matvarer som er framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte organismer skal merkes. I tillegg til matvarer må merkeordningen også omfatte innsatsvarer til landbruk og fiskeoppdrett.
3. Stortinget ber Regjeringen spesielt sørge for at matvarer som er framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte organismer ikke blir blandet med andre matvarer.
4. Stortinget ber Regjeringen sørge for at EUs forordning nr. 258/97/EØF av 27. januar 1997 om nye næringsmiddel og nye næringsmiddelingredienser, som blant annet omhandler merking av gen-mat, ikke blir gjort gjeldende i Norge gjennom EØS.»

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunnar Breimo, Grete Faremo, Kjell Terje Fevåg, Aud Gaundal, Gunn Karin Gjul og Bent Hegna, fra Senterpartiet, lederen Ragnhild Queseth Haarstad, Odd Roger Enoksen og Håkon Giil, fra Høyre, Gunnar Fatland og Eva R Finstad, fra Sosialistisk Venstreparti, Paul Chaffey, fra Kristelig Folkeparti, Hilde Frafjord Johnson og representanten Oscar D Hillgaar, viser til St.meld. nr. 40 (1996-1997) om matvarekvalitet og forbrukertrygghet, som er behandlet av næringskomiteen, og partienes respektive merknader til denne, jf. Innst.S.nr.272(1996-1997).

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

       Dok.nr.8:69(1996-1997) - forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad, Anne Enger Lahnstein og Marit Arnstad om merking av genmodifiserte organismer og matvarer som er framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte organismer - vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 12. juni 1997.

Ragnhild Queseth Haarstad, Hilde Frafjord Johnson, Paul Chaffey,
leder. ordfører. sekretær.