Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Dette dokument

 • Innst. S. nr. 7 (2000-2001)
 • Dato: 18.10.2000
 • Utgiver: Valgkomiteen
 • Sidetall: 2

Til Stortinget

Artikkel 47 i samarbeidsavtalen av 23. mars 1962 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige lyder:

"Rådet består av 87 valgte medlemmer, regjeringsrepresentanter og representanter for Færøyenes og Grønlands landsstyrer og Ålands landskapsstyrelse.

Av medlemmene velger Danmarks folketing 16, Finlands riksdag 18, Islands allting 7, Norges storting og Sveriges riksdag hver 20 samt Færøyenes lagting og Grønlands og Ålands landsting hver 2. Videre velger hver forsamling et tilsvarende antall suppleanter.

Valg av medlemmer og suppleanter foretas årlig og gjelder for tiden inntil neste valg. Ved valgene skal forskjellige politiske meningsretninger gis representasjon i rådet. Bare medlemmer av den forsamling som har foretatt valget kan være valgt medlem eller suppleant i rådet.

Regjeringene, landsstyrene og landskapsstyrelsen utpeker blant sine medlemmer det antall representanter som de ønsker."

Forrige valg til rådet ble foretatt av Stortinget 21. oktober 1999, jf. Innst. S. nr. 3 (1999-2000), med suppleringsvalg 30. mars 2000, jf. Innst. S. nr. 133 (1999-2000), og sammensetningen er følgende:

Medlemmer: Berit Brørby, Hill-Marta Solberg, Erik Dalheim, Anneliese Dørum, Rune E. Kristiansen, Astrid Marie Nistad, Marit Nybakk, Gunnar Breimo, Lodve Solholm, John I. Alvheim, Øyvind Korsberg, Valgerd Svarstad Haugland, Odd Holten, Randi Karlstrøm, Per-Kristian Foss, Sonja Irene Sjøli, Svein Ludvigsen, Johan J. Jakobsen, Øystein Djupedal og Odd Einar Dørum.

Varamedlemmer: For 1-8: 1. Rita Tveiten. 2. Laila Kaland. 3. Tore Nordtun. 4. Gunn Karin Gjul. 5. Torstein Rudihagen. 6. Aud Gaundal. 7. Mimmi Bæivi. 8. Bent Hegna.

For 9-11: 1. Christopher Stensaker. 2. Per Roar Bredvold. 3. Jørn L. Stang.

For 12-14: 1. Kari Økland. 2. Bror Yngve Rahm. 3. Åse Wisløff Nilssen.

For 15-17: 1. Jan Petersen. 2. Ansgar Gabrielsen. 3. Kjellaug Nakkim.

For 18: John Dale.

For 19: Karin Andersen.

For 20: Gunnar Kvassheim.

Komiteens tilråding

Under henvisning til foranstående innstiller valgkomiteen til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd velges for ett år:

Medlemmer:

 • 1. Berit Brørby

 • 2. Hill-Marta Solberg

 • 3. Erik Dalheim

 • 4. Anneliese Dørum

 • 5. Rune E. Kristiansen

 • 6. Astrid Marie Nistad

 • 7. Marit Nybakk

 • 8. Gunnar Breimo

 • 9. Lodve Solholm

 • 10. John I. Alvheim

 • 11. Øyvind Korsberg

 • 12. Valgerd Svarstad Haugland

 • 13. Odd Holten

 • 14. Randi Karlstrøm

 • 15. Per-Kristian Foss

 • 16. Sonja Irene Sjøli

 • 17. Svein Ludvigsen

 • 18. Johan J. Jakobsen

 • 19. Øystein Djupedal

 • 20. Odd Einar Dørum

Varamedlemmer:

For 1-8:

 • 1. Rita Tveiten

 • 2. Laila Kaland

 • 3. Tore Nordtun

 • 4. Gunn Karin Gjul

 • 5. Torstein Rudihagen

 • 6. Aud Gaundal

 • 7. Mimmi Bæivi

 • 8. Bent Hegna

For 9-11:

 • 1. Christopher Stensaker

 • 2. Per Roar Bredvold

 • 3. Jørn L. Stang

For 12-14:

 • 1. Kari Økland

 • 2. Bror Yngve Rahm

 • 3. Åse Wisløff Nilssen

For 15-17:

 • 1. Jan Petersen

 • 2. Ansgar Gabrielsen

 • 3. Kjellaug Nakkim

For 18:

John Dale

For 19:

Karin Andersen

For 20:

Gunnar Kvassheim

Oslo, i valgkomiteen, den 18. oktober 2000

Kirsti Kolle Grøndahl

leder

Rigmor Kofoed-Larsen

sekretær