Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 7 (2001-2002)
  • Dato: 25.10.2001
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Stortinget vedtok 28. september 2000, jf Innst. S. nr. 258 (1999-2000), at lønnen for Høyesteretts medlemmer fra 1. oktober 2000 skulle være:

Høyesterettsjustitiarius

kr 890 000 pr. år

Høyesterettsdommer

kr 735 000 pr. år.

Lønnen ble regulert opp med henholdsvis kr 60 000 pr. år for høyesterettsjustitiarius og kr 50 000 pr. år for høyesterettsdommer. Økningen var på vel syv prosent. Ved reguleringen ble det i tillegg til lønnsutviklingen for statsansatte lagt vekt på at Høyesteretts lønner, i perioden 1. oktober 1996 til 1. oktober 1999, hadde hatt en to-tre pst. svakere utvikling enn lønnene i lederlønnssystemet i staten.

I forhold til de reguleringer som for øvrig er foretatt, for de lavere domstoler, for stortingsrepresentantene og medlemmer av regjeringen, er Presidentskapet av den oppfatning at lønnen for Høyesteretts medlemmer nå er plassert på et rimelig nivå. Presidentskapet forutsetter videre at lønnen i Høyesterett skal ha en utvikling på linje med de øvrige lederlønner i staten.

På denne bakgrunn fremmer Presidentskapet forslag om lønnsøkning på henholdsvis kr 60 000 og kr 50 000 for høyesterettsjustitiarius og høyesterettsdommere. Dette gir en økning på om lag 7 pst.

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Med virkning fra 1. oktober 2001 fastsettes lønnen for Høyesteretts medlemmer slik:

Høyesterettsjustitiarius

kr 950 000 pr. år

Høyesterettsdommer

kr 785 000 pr. år.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 25. oktober 2001

Jørgen Kosmo

Inge Lønning

Lodve Solholm

Odd Holten

Ågot Valle

Berit Brørby