Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar)

Til Stortinget

Sammendrag

EU-programmet om tiltak for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet vart formelt vedteke i EU 21. april 2004 ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 790/2004/EF. Programmet gjeld for tidsrommet 2004-2006.

EU har i mange år gjeve økonomisk støtte til verksemda til internasjonale ikkje-statlege barne- og ungdomsorganisasjonar og til Det europeiske ungdomsforumet.

I samforståing med Kommisjonen vil deltakinga for EØS-EFTA-statane først vere aktuelt frå og med 1. januar 2005. Dette føreset at EØS-komiteen gjer vedtak hausten 2004.

Programmet er todelt. Den eine delen gjeld tilskot til drift av verksemda til Det europeiske ungdomsforumet, der Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) er med. Den andre delen omfattar tilskot til drift av verksemda til internasjonale ikkje-statlege barne- og ungdomsorganisasjonar og tilskot til prosjekt som desse organisasjonane set i verk.

Programmet opnar òg for å støtte tiltak som vert sette i verk gjennom eit samarbeid mellom nasjonale organisasjonar i minst åtte land. Gruppa av land kan omfatte både EU-medlemmer og andre land som har slutta seg til programmet. Mange norske frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar samarbeider med søsterorganisa-sjonar i andre europeiske land gjennom dei internasjonale paraplyorganisasjonane sine. Desse vil kunne nyte godt av støtta.

Det er lagt opp til at programmet om å fremje europeiske organ på ungdomsområdet skal takast inn i eit nytt generelt ungdomsprogram for perioden 2007-2013.

Ettersom den norske deltakinga i programmet inneber økonomiske plikter over to år, må Stortinget gje samtykke til deltaking i avgjerda i EØS-komiteen, jf. § 26, andre leddet i Grunnlova.

Den finansielle ramma for dette treårige programmet er på 13 mill. euro, dvs. gjennomsnittleg 4,3 mill. euro per år.

Noreg sin del vil vere om lag 1,46 mill. kroner, dvs. om lag 730 000 kroner per år.

Tilskotet vert dekt innanfor budsjettet til Barne- og familiedepartementet. Kostnaden for 2005 er innarbeidd i St.prp. nr. 1 (2004-2005), budsjettkapittel 857, budsjettpost 79. Deltakinga i programmet har ingen administrative konsekvensar for Noreg.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Eirin Faldet, Trond Giske og Torny Pedersen, fra Høyre, Afshan Rafiq, lederen Sonja Irene Sjøli og Olemic Thommessen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, fra Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og May Hansen, fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen og Ola T. Lånke, og fra Senterpartiet, Eli Sollied Øveraas, viser til at EU-programmet om tiltak for å fremme europeiske organ på ungdomsområdet formelt ble vedtatt i EU 21. april 2004 ved europaparlaments- og rådsavgjørelse nr. 790/2004/EF. Programmet gjelder for tidsrommet 2004-2006.

Komiteen viser til at EU har åpnet for at andre land kan delta i programmet. I tillegg til Norge vil land som for eksempel Bulgaria, Romania, Tyrkia, Kroatia og Russland delta. Programmet er delt i to. Den ene delen omfatter drift og aktiviteter til Det europeiske ungdomsforumet, hvor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er med. Den andre delen er tilskudd til drift av og prosjekter i regi av internasjonale ikke-statlige barne- og ungdomsorganisasjoner. I tillegg kan det gis støtte til prosjekter hvor ungdomsorganisasjoner fra minst 8 land samarbeider.

Komiteen viser videre til at mange norske barne- og ungdomsorganisasjoner har et internasjonalt samarbeid med andre søsterorganisasjoner, enten direkte eller gjennom paraplyorganisasjoner. Dette bidrar til økt internasjonal forståelse og engasjement. Komiteen mener at ungdomsprogrammet vil bidra til å legge forholdene bedre til rette for denne typen samarbeid og er positiv til norsk deltakelse.

Komiteen konstaterer at en innlemmelse av programmet innebærer en endring av protokoll 31 i EØS-avtalen, om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Endringen fører til at EØS-samarbeidet utvides til å gjelde dette programmet. Siden deltakelse i programmet medfører bevilgninger over to år, er Stortingets samtykke til deltakelse nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Komiteen viser til at utgiftene ved norsk deltakelse vil være på om lag 1,46 mill. kroner i programperioden. Dette utgjør 730 000 kroner per år. Dette vil bli dekket innenfor Barne- og familiedepartementets budsjett og er for 2005 budsjettert over kap. 857 post 79.

Komiteen tilrår at Stortinget gir sitt samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtalen av avgjørelse nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsettelse av et fellesskapshandlingsprogram for å fremme europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjoner).

Utenrikskomiteens merknader

Utenrikskomiteen har blitt forelagt utkast til innstilling og har i henhold til brev av 24. november 2004 ikke merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykkjer i deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar).

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 25. november 2004

Sonja Irene Sjøli

leder

Trond Giske

ordfører