Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 55 (2004-2005)
  • Kildedok: St.prp. nr. 24 (2004-2005) unntatt kap. 310
  • Dato: 25.11.2004
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Kap. 305 Lotteritilsynet

Reduksjon av driftsbevilgningen til Lotteritilsynet

Lotteritilsynets kontrollansvar for gevinstautomater blir endret fra 2005. Samarbeidsavtalen med Justervesenet er på denne bakgrunn avviklet og ulike kostnader, bl.a. til kjøp av tjenester, reduseres. Ovennevnte forhold har også innvirkning på utgiftsnivået i 2004 og innebærer at Lotteritilsynets utgifter i 2004 reduseres.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 305 post 1 Driftsutgifter reduseres med 4,0 mill. kroner.

Kap. 320 Allmenne kulturformål

Økt tilskudd til Hålogaland Teater

Det er bevilget 81 mill. kroner til nasjonale kulturbygg i 2004, hvorav 31,4 mill. kroner til Hålogaland Teater, under post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres. Som følge av at bevilgningsbehovet i 2004 til ovennevnte prosjekt er økt, foreslår Regjeringen å øke tilskuddet til Hålogaland Teater i 2004 med 30 mill. kroner, jf. omtale under kap. 320 post 73 i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 320 post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, økes med 30 mill. kroner.

Kap. 321 Kunstnerformål

Reduksjon av bevilgningen til vederlagsordninger

Bevilgningen under post 75 Vederlagsordninger dekker utgiftene til bibliotekvederlag, visningsvederlag, utstillingsstipend og TONO-vederlag for framføring av musikk innenfor Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Gjeldende avtaler for ovennevnte ordninger innebærer at utgiftene i 2004 blir noe lavere enn forventet.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 321 post 75 Vederlagsordninger reduseres med 1,8 mill. kroner.

Kap. 325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

Midler til ekstraordinære sikringstiltak ved museene

I lys av det som skjedde i Munchmuseet, har ABM-utvikling, sammen med eksterne spesialister på sikkerhetstiltak og i kontakt med politiet, kartlagt behovet for ekstraordinære strakstiltak i museer som sorterer under Kultur- og kirkedepartementet. De ekstraordinære strakstiltakene skal gjøre det vanskeligere å gjennomføre ran i de aktuelle museenes åpningstid. Tiltakene gjelder både overvåkingsutstyr og fysiske tiltak og skal sikre utvalgte kunstverk/klenodier av spesielt høy verdi/symbolverdi.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 325 post 73 Prosjekt og utviklingstiltak økes med 5 mill. kroner.

Kap. 3305 Inntekter fra spill og lotterier

Reduksjon i gebyrinntektene

Inntektsbevilgningen i statsbudsjettet for 2004 under post 2 Gebyr forutsatte en viss nedgang i tallet på oppstilte gevinstautomater i forhold til 2003. Det viser seg nå at tallet på oppstilte automater blir høyere enn forutsatt. Dette innebærer økte inntekter. De samlede gebyr­inntektene i 2004 øker med om lag 10 mill. kroner.

Det foreslås at inntektsbevilgningen i 2004 under kap. 3305 post 2 Gebyr økes med 10 mill. kroner.

Komiteens tilråding

Komiteen har ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

305

Lotteritilsynet

1

Driftsutgifter reduseres med

4 000 000

fra kr 56 742 000 til kr 52 742 000

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres,forhøyes med

30 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 111 000 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger reduseres med

1 806 000

fra kr 97 607 000 til kr 95 801 000

325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

73

Prosjekt og utviklingstiltak forhøyes med

5 000 000

fra kr 16 291 000 til kr 21 291 000

Inntekter:

3305

Inntekter fra spill og lotterier

2

Gebyr forhøyes med

10 000 000

fra kr 46 220 000 til kr 56 220 000

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 25. november 2004

Sonja Irene Sjøli

leder

Torny Pedersen

ordfører