Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007 mv.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 254 (2006-2007)
  • Kildedok: St.prp. nr. 82 (2006-2007)
  • Dato: 06.06.2007
  • Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Fornyings- og administrasjonsdepartementet legg i proposisjonen fram følgjande saker under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet, kap. 1503 Midlar til opplæring og utvikling av tillitsvalde, kap. 1541 Pensjonar av statskassa, kap. 1542 Tilskot til Statens Pensjonskasse, kap. 1546 Yrkesskadeforsikring og kap. 1547 Gruppelivsforsikring:

  • 1. Lønsregulering frå 1. mai 2007 for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet med fleire.

  • 2. Regulering av statspensjonane per 1. mai 2007 saman med andre pensjonsforhold.

  • 3. Endringar i statsbudsjettet for 2007.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til at det er gjort endringer i forhold til proposisjonen i fra-/til-beløp i forslag til vedtak på grunn av forslag fremmet i St.prp. nr. 69 (2006-2007), og som behandles i Stortinget etter denne innstillingen.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2007 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

2315

Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet

1

Driftsutgifter, vert løyvd med

800 000 000

1503

Midlar til opplæring og utvikling av tillitsvalde

70

Tilskot, vert auka med

5 092 000

frå kroner 86 127 000 til kroner 91 219 000

1541

Pensjonar av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

971 000

frå kroner 20 900 000 til kroner 21 871 000

1542

Tilskot til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

474 285 000

frå kroner 7 484 000 000 til kroner 7 958 285 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsløyving, vert auka med

5 549 000

frå kroner 83 000 000 til kroner 88 549 000

1546

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

1 621 000

frå kroner 96 800 000 til kroner 98 421 000

1547

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

3 270 000

frå kroner 78 700 000 til kroner 81 970 000

II

Stortinget samtykkjer i at det med verknad frå 1. mai 2007 vert føreteke regulering av løningane mv. for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet som er medlemmer av LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio i samsvar med forhandlingsforslaget i protokoll av 9. mai 2007.

III

Stortinget samtykkjer i at det med verknad frå 1. mai 2007 vert føreteke regulering av løningane mv. for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet som er medlemmer av NITO og NFF i samsvar med forhandlingsforslaget i protokoll av 9. mai 2007.

IV

For embets- og tenestemenn som ikkje er medlemmer av organisasjonar som nemnde i romartal II og III og difor ikkje får sine løns- og arbeidsvilkår fastsette i hovudtariffavtale, skal det gjelde same løns- og arbeidsvilkår som etter romartal II og III. Embets- og tenestemenn som er tekne ut av hovudtariffavtalen, får sine løns- og arbeidsvilkår fastsette administrativt i eigen kontrakt.

V

Pensjonar i Statens Pensjonskasse vert regulerte i samsvar med auken i grunnbeløpet i folketrygda per 1. mai 2007.

Statens pensjonskasse vert gitt fullmakt til å regulere og tilpasse pensjonar som på grunn av særlege pensjonstekniske forhold ikkje med rimeleg resultat kan regulerast i samsvar med punkt 1.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet får fullmakt til å regulere pensjonar av statskassa på same måte som for statspensjonistar etter punkt 1.

VI

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet får fullmakt til å fordele løyvinga under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet, post 1 Driftsutgifter, på dei av postane i statsbudsjettet som har lønsløyving.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. juni 2007

Tore Hagebakken

leder og ordfører