Innstilling fra næringskomiteen om endring i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 74 (2007-2008)
  • Kildedok: St.prp. nr. 6 (2007-2008) kap. 1550
  • Dato: 06.12.2007
  • Utgiver: Næringskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Fornyings- og administrasjonsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om bevilgningsendringer under programkategoriene 01.00 Fellesadministrasjon, 01.20 Fellestjenester, 01.40 Pensjoner m.m., 01.50 Konkurransepolitikk og 01.60 Statsbygg.

Kap. 1550 ble fordelt til næringskomiteen i Stortingets vedtak av 20. november 2007.

Kap. 1550 Konkurransetilsynet

Post 23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser

For å få ned saksbehandlingstida i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) foreslås det en omdisponering på 1,2 mill. kroner fra kap. 1500 post 21 til kap. 1550 post 23, jf. kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sigrun Eng, Steinar Gullvåg, Sigvald Oppebøen Hansen, Arne L. Haugen og Gorm Kjernli fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold og Øyvind Korsberg, fra Høyre, Torbjørn Hansen og Elisabeth Røbekk Nørve, fra Sosialistisk Venstreparti, Inge Ryan, fra Kristelig Folkeparti, Ingebrigt S. Sørfonn, fra Senterpartiet, lederen Ola Borten Moe, og fra Venstre, Leif Helge Kongshaug, viser til at de fleste av Regjeringens endringsforslag til bevilgninger under enkelte poster og kapitler i Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett for 2007 er å regne for tekniske endringer.

Komiteen merker seg at Regjeringen foreslår å omdisponere 1,2 mill. kroner til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for å få ned saksbehandlingstiden, og slutter seg til dette.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknader og forslag i Budsjett-innst. S. I (2007-2008) hvor disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen til kap. 1550 post 23 KOFA med 3 mill. kroner for å få ned saksbehandlingstiden.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

1 200 000

fra kr 5 000 000 til kr 6 200 000

Oslo, i næringskomiteen, den 6. desember 2007

Ola Borten Moe

leder

Torbjørn Hansen

ordfører