7. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse for hvordan departementet vil sikre at de nasjonale tilsynene med skolen følges opp med tiltak som skal sikre alle elever et likeverdig skoletilbud.

Forslag 2

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av finansieringen og organiseringen av landslinjene senest i statsbudsjettet for 2011.

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med en sak om hvordan lærlingetilskuddet bedre kan differensieres for å ivareta lærlinger og lærekandidater med særskilte behov.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen utarbeide en overordnet plan for økning av studieplasser ved universiteter og høyskoler og komme tilbake til Stortinget på egnet måte og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Forslag 5

Stortinget ber Regjeringen innføre krav om ekstern sensor for all høyere utdanning.

Forslag 6

Stortinget ber Regjeringen oppheve kostnadsrammen for bygging av studentboliger.

Forslag 7

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om at studenter skal få tilgang til samme låne- og stipendordninger for "freshman year" og første år av bachelorgrad i ikke-vestlige land som for annen høyere utdanning tatt i utlandet.

Forslag 8

Stortinget ber Regjeringen, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, vurdere nærmere om tilskuddet per kvadratmeter til private kirkebygg i tilstrekkelig grad tar høyde for økningen i byggekostnader de senere år.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 9

Stortinget ber Regjeringen utarbeide et veiledende opplegg for evaluering av læreres undervisning, som kan tas i bruk ved alle videregående skoler i hele landet.

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 10

Stortinget ber Regjeringen utrede hvorvidt de forskningsinstituttene som mottar basisbevilgninger og ikke har erverv som formål, kan gis skattefritak.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre:

Forslag 11

Stortinget ber Regjeringen vurdere om studiestøttesystemet for studenter ved private institusjoner bør endres slik at en større del av tilleggslånet til studieavgifter kan gjøres om til stipend dersom eksamen er bestått og det skjer innen normert tid.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 12

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om innføring av fritt skolevalg for grunn- og videregående skole på nasjonalt plan.

Forslag 13

Stortinget ber Regjeringen om at prøveprosjektet med praktisk arbeidslivsfag på ungdomstrinnet omgjøres til en permanent ordning som skal omfatte alle landets skoler.

Forslag 14

Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om hvordan intensjonen bak § 9 i opplæringsloven følges opp og hvordan en ønsker en fremtidig satsing på forebygging av mobbing i grunnutdanningen.

Forslag 15

Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om hvilke konsekvenser det har for kommuner å bryte opplæringsloven i dag, og muligheten for at dette strammes inn.

Forslag 16

Stortinget ber Regjeringen utrede hvordan bevilgningene til universiteter og høyskoler kan fordeles mer rettferdig og orientere Stortinget om dette på egnet måte.

Forslag 17

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag om å likebehandle bachelor- og masterstudenter i utlandet med tanke på studiefinansiering.

Forslag 18

Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan staten kan bidra til å redusere antall kirkelige fellesråd med færre enn 5 000 medlemmer og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.

Forslag 19

Stortinget ber Regjeringen innen 1. juli 2011 å legge frem en stortingsmelding om hvordan de finansielle rammevilkårene for forskningsinstituttene kan endres, slik at de norske instituttene kan konkurrere om oppdrag og forskningsmidler på lik linje seg imellom og i internasjonal konkurranse. En slik stortingsmelding bør gjelde alle institutter som mottar offentlig støtte, uavhengig av hvordan de er organisert og hvilket departement de er underlagt.

Forslag 20

Stortinget ber Regjeringen innen 1. juli 2010 utrede hvordan skatt på overskudd i forskningsinstitutter, som er kvalifisert til basisbevilgninger, men ikke har erverv til formål, påvirker instituttenes konkurransekraft overfor utenlandske institutter og målet om å nå 3 pst. av BNP til forskningsformål og orientere Stortinget om dette på egnet måte.

Forslag 21

Stortinget ber Regjeringen legge frem nødvendige lovendringsforslag for å unngå at forskningsinstitutter som er kvalifisert til å motta basisbevilgning og ikke har erverv til formål, blir skattlagt av sitt overskudd.

Forslag fra Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 22

Stortinget ber Regjeringen definere Kristiansand som pressområde i kostnadsrammeberegningen for studentboligbygging, senest i Revidert nasjonalbudsjett for 2010.

Forslag 23

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om å utvide studiestøtten til 11 måneder fra og med høsten 2010.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 24

Stortinget ber Regjeringen utarbeide retningslinjer for kulturskolevirksomheten som sikrer den sosiale og faglige profil på tilbudet.

Forslag 25

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med opplegg for et obligatorisk introduksjonsår for nyutdannede lærere.

Forslag 26

Stortinget ber Regjeringen vurdere å innføre en avsluttende sertifisering i tilknytning til et introduksjonsår for nyutdannede lærere.

Forslag fra Venstre:

Forslag 27

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan institusjonenes ansvar for det psykiske læringsmiljøet kan tydeliggjøres gjennom lovverket.