Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009

Dette dokument

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Den 16. desember 2009 ble en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene undertegnet i Canberra. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 27. november 2009. Overenskomsten ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Siren Gjerme Eriksen og på vegne av Cookøyene av Hon. Tangata Vavia, Acting Minister of Finance. Overenskomsten trer i kraft på den trettiende dag etter at begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er gjennomført for at avtalen kan settes i kraft. Avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da avtalen trer i kraft.

1.2 Generelle bemerkninger

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, vedtok den 9. april 1998 en rekommandasjon om tiltak mot skadelig skattekonkurranse. Tiltaket tok i hovedsak sikte på å avvikle skadelige skatteregimer i medlemslandene, men pekte også på behovet for å treffe omforente mottiltak mot tilsvarende skatteregimer i de såkalte skatteparadiser.

Alle de 38 jurisdiksjoner som ble definert som skatteparadiser har nå avgitt en politisk bindende erklæring om innsyn og informasjonsutveksling til OECDs generalsekretær. I samarbeid med de første 11 av de jurisdiksjoner som avgav slik erklæring har OECD utarbeidet en modellavtale for effektiv informasjonsutveksling i skattesaker, som forplikter avtalepartene til å utveksle alle relevante opplysninger som anses nødvendige om eierskap og transaksjoner, også fra banker, finansinstitusjoner og advokater og andre rådgivere.

For å etablere det juridiske grunnlaget for effektiv informasjonsutveksling må det imidlertid inngås bilateral overenskomst bygget på denne modell med hver enkelt jurisdiksjon. De politiske erklæringer er i seg selv ikke nok. Dette er en tidkrevende prosess, ikke minst fordi det er tale om små land med begrensede administrative ressurser.

For å fremskynde prosessen og for å gi de nordiske land større forhandlingstyngde vedtok Nordisk Ministerråd i juni 2006 å etablere et felles nordisk prosjekt for den tekniske gjennomføringen av forhandlinger om slike avtaler. Det er nå gjennomført slike felles forhandlinger med en rekke jurisdiksjoner. I alle tilfelle skal forhandlingene resultere i utkast til bilaterale avtaler mellom vedkommende jurisdiksjon og hvert av de syv nordiske land, herunder Færøyene og Grønland, og flere avtaler er nå undertegnet. Fra norsk side har arbeidet vært ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet, som også har ledet styringsgruppen for prosjektet.

Overenskomsten er inngått på engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger den engelske teksten og en norsk oversettelse.

Det vises til proposisjonen for bemerkninger til de enkelte materielle bestemmelsene i overenskomsten.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Egeland, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, slutter seg til regjeringens forslag om å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009.

3. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009.

Oslo, i finanskomiteen, den 15. april 2010

Torgeir Micaelsen

Thomas Breen

leder

ordfører