Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Dette dokument

  • Innst. 375 S (2009–2010)
  • Dato: 30.09.2010
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok i 2007 endringer i riksrettsordningen, blant annet endringer i lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker. I henhold til § 30 i loven skal Stortinget velge en ansvarskommisjon, som er et uavhengig særorgan som Stortinget kan be om å innlede undersøkelser med sikte på å avklare om det er grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende mot noen. Kommisjonen skal bestå av fem medlemmer som oppnevnes for en seksårsperiode, og den rapporterer til Stortinget. I samsvar med presidentskapets Innst. S. nr. 204 (2006–2007) vedtok Stortinget 22. mai 2007 følgende:

«Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2007 til 1. juni 2013 velges: Erling J. Husabø, Bergen (leder), Siri S. Frigaard, Oslo og Kjellbjørg Lunde, Bergen.

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2007 til 1. juni 2010 velges Ellen Holager Andenæs, Oslo og Gunnar Larsen, Oslo»

Tre av medlemmene ble valgt for seks år, mens to medlemmer ble valgt for tre år, for å unngå i fremtiden å måtte bytte ut alle kommisjonens medlemmer samtidig.

Presidentskapet uttaler i innstillingen at ved fremtidige valg vil valgperioden bli seks år for samtlige medlemmer, og at det ikke er noe i veien for å gjenoppnevne medlemmer for en ny periode.

Presidentskapets merknader

Det skal nå velges to medlemmer for en ny periode, og de skal velges for seks år.

Advokat Ellen Holager Andenæs og spesialrådgiver Gunnar Larsen er forespurt og har sagt seg villig til å bli gjenoppnevnt for en ny periode.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2010 til 1. juni 2016 velges Ellen Holager Andenæs, Oslo og Gunnar Larsen, Oslo.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 30. september 2010

Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg

Per-Kristian Foss

Marit Nybakk

Akhtar Chaudhry

Line Henriette Hjemdal