Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner

Til Stortinget

Sammendrag

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 ble EØS-avtalens vedlegg XXII (selskapsrett) endret. Endringen gjelder innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF 16. september 2009 som endrer rådsdirektiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF og direktiv 2005/56/EF når det gjelder rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke til godkjenning, fordi gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovvedtak, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget inviteres gjennom proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

Formålet med direktivet er å redusere de administrative byrdene – og dermed kostnadene – som kravene til rapportering mv. medfører for selskapene i forbindelse med fusjoner og fisjoner.

Direktivet gjør endringer i annet selskapsrettsdirektiv, tredje selskapsrettsdirektiv og sjette selskapsrettsdirektiv, samt direktivet om grensekryssende fusjoner. Endringene gjelder prosessreglene i forbindelse med fusjon eller fisjon av allmennaksjeselskaper, og innebærer i hovedtrekk forenklinger for selskapene.

Direktivene som direktiv 2009/109/EF endrer, er gjennomført i allmennaksjeloven. Direktivet vil dermed kreve enkelte endringer i allmennaksjeloven, og da først og fremst i kapittel 13 om fusjon og kapittel 14 om fisjon.

Endringene innebærer en mulighet for en viss forenkling for selskapene i en fusjons- eller fisjonsprosess, i form av mulighet for forenklet rapportering i visse tilfeller, utvidet adgang til forenklet fusjon i konsernforhold, og ved større mulighet til å benytte Internett i stedet for offentliggjøring via Brønnøysundregistrene eller utsendelse til aksjeeierne av dokumentene i forbindelse med fusjonen.

Det er ikke grunn til å tro at direktivet vil få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Justisdepartementet tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (selskapsrett) ved å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriks- og forsvarskomiteens merknader

Komiteens utkast til innstilling ble 9. november 2010 oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse. Utenriks- og forsvarskomiteen opplyste i brev av 17. november 2010 at komiteen sluttet seg til innstillingen og ikke hadde ytterligere merknader.

Komiteens tilrådning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Sigvald Oppebøen Hansen, Stine Renate Håheim, Thor Lillehovde og Tove-Lise Torve, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Åse Michaelsen og lederen Per Sandberg, fra Høyre, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, har ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner.

Oslo, i justiskomiteen, den 23. november 2010

Per Sandberg

Åse Michaelsen

leder

ordfører