Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om hjelp til flomofre i Pakistan

Dette dokument

  • Innst. 92 S (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 10 S (2010–2011)
  • Dato: 24.11.2010
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

I denne proposisjonen blir det foreslått bevilget 115 mill. kroner til nødhjelp til flomofre i Pakistan. Det samlede bidraget fra Norge til den humanitære responsplanen i Pakistan i 2010 vil etter dette utgjøre 400 mill. kroner.

Pakistan ble i juli i år rammet av den største flommen i landet siden 1929. Flommen er en av de største naturkatastrofene verden har sett i nyere tid. Nærmere 1 800 mennesker har så langt mistet livet og over 20 millioner mennesker er rammet. Blant disse trenger nærmere 11 millioner mennesker nødhjelp.

FN og øvrige internasjonale humanitære organisasjoner har bidratt med nødhjelp til Pakistan. Det pakistanske militæret er satt inn for å bistå i hjelpearbeidet, noe som har vært avgjørende for å redde mange ofre ut av avskårne og flomisolerte områder. National Disaster Management Authority (NDMA) i Pakistan koordinerer nødhjelpsarbeidet sammen med FNs humanitære koordineringsmekanismer.

På tross av en voldsom mobilisering av ressurser, har nødhjelpen så langt kun nådd omtrent halvparten av flomofrene. Årsaken er at omfanget har vært for stort og nødhjelpstiltakene for små.

FN lanserte «Pakistan Initial Floods Emergency Response Plan» 11. august 2010. Totalbudsjettet var på USD 459 mill. til nødhjelp de nærmeste tre månedene. Nye behovsvurderinger er nå utarbeidet som grunnlag for den reviderte humanitære responsplanen «Floods Emergency Response Plan». Denne ble lansert av FN 17. september og har et budsjett på USD 1 594 mill. Det innebærer at det samlede budsjettbehov for humanitær respons til flomofrene i Pakistan nå utgjør USD 2 053 mill. Pr. 4. oktober i år hadde responsplanen mottatt vel 35 prosent av budsjettbehovet fra internasjonale givere. Responsplanen vil dekke nødhjelp i seks måneder og tidlige gjenoppbyggingstiltak i ett år.

Regjeringen har så langt utbetalt 115 mill. kroner til ulike nødhjelpsprogrammer for flomofre i Paki-stan med grunnlag i den midlertidige responsplanen fra FN. De ekstremt store behovene gjør at regjeringen foreslår å øke det norske bidraget til flomofre i Pakistan med ytterligere 285 mill. kroner. Omdisponering av 115 mill. kroner fra kap. 150 post 78 Regionbevilgning for Afrika er muliggjort ved betalingsutsettelse grunnet forsinkelser vedrørende regionale programmer innen energi og klimatilpasning under planlegging i det sørlige Afrika.

Det har vært utfordringer knyttet til koordinering og rask respons. Regjeringen vil arbeide for å sikre god koordinering internasjonalt og i kriseområdene. FNs kontor for humanitær koordinering (OCHA) vil ha en sentral rolle, sammen med øvrige ledende organisasjoner innen de tolv etablerte sektorer/«clusters». Samtlige organisasjoner som mottar norsk støtte vil ha et selvstendig ansvar for å bidra til best mulig koordinering.

I første omgang er rask og effektiv nødhjelp kritisk viktig der høyest prioritet gis til helse, vann/sanitet, mat, husly og beskyttelse av sivile. Parallelt må det planlegges for gjenoppbygging etter de omfattende ødeleggelsene.

Regjeringen vil legge vekt på å nå de mest sårbare gruppene. Kvinner og barn er særlig utsatt og det er viktig å gi dem den beskyttelse og assistanse de trenger.

Flere organisasjoner har kapasitet til å gjøre mer og pengene fra Norge vil bli fordelt til FNs humanitære organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære hjelpeorganisasjoner med erfaring fra Pakistan.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Laila Gustavsen, Eva Kristin Hansen, Svein Roald Hansen, Tore Nordtun, Anita Orlund og Helga Pedersen, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, Morten Høglund, Siv Jensen, Peter N. Myhre og Karin S. Woldseth, fra Høyre, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og lederen Ine M. Eriksen Søreide, fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, viser til proposisjonen og sier seg enig med regjeringens forslag.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres,reduseres med

115 000 000

fra kr 2 808 500 000 til kr 2 693 500 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres,økes med

115 000 000

fra kr 375 000 000 til kr 490 000 000

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 24. november 2010

Ine M. Eriksen Søreide

Peter Skovholt Gitmark

leder

ordfører