Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Dette dokument

  • Innst. 136 S (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 38 S (2010–2011) kap. 1
  • Dato: 07.12.2010
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Fornyings-, administrasjons- og likestillingsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i statsbudsjettet for 2010, herunder forslag om bevilgningsendringer under programkategorien 00.10 Det kongelige hus. I proposisjonen fremmes det forslag om at kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 51 Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff økes med 3 mill. kroner for å installere stasjonært brannslukkingsanlegg ved Kongsseteren.

1.2 Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

Post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

Kongsseteren er i H.M. Kongens private eie, og ble gitt som folkegave i 1906. Eiendommen er en tømmerbygning, med inspirasjon fra norsk bondebebyggelse og norsk treskjæringskunst fra 1700-tallet. I tillegg er deler av interiøret av stor kulturhistorisk verdi både for kongefamilien og nasjonen. Tilsyn ved Kongsseteren har avdekket behov for å installere et stasjonært brannslokkingsanlegg for å ivareta den bygningsmessige sikkerheten.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 1 post 51 økes med 3 mill. kroner til installering av stasjonært brannslukkingsanlegg.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Martin Kolberg og Marit Nybakk, fra Fremskrittspartiet, lederen Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal, fra Høyre, Per-Kristian Foss, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Senterpartiet, Ola Borten Moe, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Trine Skei Grande, viser til proposisjonen og gir sin tilslutning til forslaget.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

51

Særskilte prosjekt ved Det kongelige hoff, forhøyes med

3 000 000

fra kr 1 500 000 til kr 4 500 000

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 7. desember 2010

Anders Anundsen

Martin Kolberg

leder

ordfører