Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2010

Dette dokument

  • Innst. 170 S (2010–2011)
  • Dato: 14.12.2010
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i medhold av Stortingets forretningsorden § 12 nr. 9 første ledd bokstav a, jf. Grunnloven § 75 bokstav f, gjennomgått statsrådets protokoller for første halvår 2010.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. desember 2010, den 14. desember 2010

Anders Anundsen

leder og ordf. for Statsministerens kontor, Kunnskaps-departementet og Nærings- og handelsdepartementet

Jette F. Christensen

Per-Kristian Foss

Trine Skei Grande

ordf. for Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet

ordf. for Kulturdepartementet

Ulf Erik Knudsen

Martin Kolberg

Ola Borten Moe

ordf. for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

ordf. for Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet

ordf. for Forsvarsdepartementet og Miljøverndepartementet

Marit Nybakk

Hans Olav Syversen

Øyvind Vaksdal

ordf. for Arbeidsdepartementet og Utenriksdepartementet, utviklingssaker

ordf. for Justis- og politidepartementet

ordf. for Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet