Brev fra Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen, datert 10. mars 2011

Representantforslag 86 S om Prekestolen nasjonalpark

Jeg viser til representantforslag 86 S (2010-2011) fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om å sette i gang et arbeid med mål å etablere Prekestolen nasjonalpark.

Jeg er enig med representantene Tenden og Skei Grande at det er knyttet store kvaliteter til naturen i forbindelse med Prekestolen. Dette er et storslått fjordlandskap med landskapsgradient fra fjord til hei og med flere verdifulle plante- og dyrearter. I tillegg finner vi kulturminner og verdifull kulturmark knyttet til eldre gårdsbruk og stølsdrift. Mot øst går området dessuten inn mot et viktig villreinområde.

Regjeringen er nå i ferd med å sluttføre nasjonalparkplanen og de tematiske fylkesvise verneplanene som Stortinget har hatt til behandling. Vern av Prekestolområdet inngår ikke i noen av disse planene, og det foreligger ingen andre konkrete planer om vern av dette området nå.

Sluttføring av nasjonalparkplanen hindrer imidlertid ikke at det settes i gang nye verneprosesser i områder som tilfredsstiller vilkårene for områdevern etter naturmangfoldloven.

For meg er det også viktig om det er lokal politisk vilje og enighet om å igangsette en verneplanprosess, slik tilfellet er på Fosen i Nord-Trøndelag hvor kommunene selv ønsket å igangsette en prosess med sikte på opprettelse av Dåapma nasjonalpark.

Norsk institutt for naturforskning har foretatt en naturfaglig evaluering av norske verneområder,(NINA rapport nr 535). Denne vurderer nå Miljøverndepartementet sammen med Direktoratet for naturforvaltning for å avklare om og eventuelt i hvilken grad det bør settes i gang nye helhetlige verneplanprosesser.

Jeg vil derfor vurdere et eventuelt vern av Prekestolområdet som nasjonalpark i lys av de konklusjoner som trekkes av rapporten, og om det lokalt er ønske om å starte en slik prosess.