Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité

Til Stortinget

For å legge til rette for en mest mulig hensiktsmessig dialog mellom Stortinget og regjeringen om spørsmål i tilknytning til nasjonal terrorberedskap, fremmer presidentskapet i denne innstillingen forslag om endringer i Stortingets forretningsorden (FO) § 13 annet ledd vedrørende saksområdet for den utvidete utenriks- og forsvarskomité og i § 13 femte ledd vedrørende justisministerens initiativrett overfor samme komité.

1. Presisering av saksområdet til den utvidete utenriks- og forsvarskomité

Presidentskapet viser til at i henhold til FO § 13 annet ledd har den utvidete utenriks- og forsvarkomité til oppgave å drøfte med regjeringen viktige utenrikspolitiske, handelspolitiske, sikkerhetspolitiske og beredskapsmessige spørsmål. Komiteen er således Stortingets viktigste forum for konsultasjoner med regjeringen på dette området.

Stortinget har i de senere år behandlet flere saker hvor terrorberedskap har vært tema, bl.a. Ot.prp. nr. 29 (2000–2001), Ot.prp. nr. 60 (2004–2005), Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) og de årlige budsjettproposisjonene, sist Prop. 1 S (2010–2011).

Presidentskapet viser til at spørsmål om terrorberedskap kan relateres til så vel sikkerhetspolitikk som militær beredskap, i tillegg til det politifaglige området. Det er av stor viktighet at Stortinget er tilstrekkelig informert om regjeringens håndtering av spørsmål i forbindelse med forebygging og bekjempelse av terrorhandlinger, herunder ressursbehovet for å kunne opprettholde en tilfredsstillende terrorberedskap. Presidentskapet mener at konsultasjoner med regjeringen om dette temaet hensiktsmessig kan ivaretas av den utvidete utenriks- og sikkerhetskomité, og foreslår å klargjøre dette ved en presisering i FO § 13 annet ledd.

Presidentskapet vil i denne forbindelse peke på at det kan vurderes å etablere en mer systematisk praksis for at justisministeren redegjør for spørsmål relatert til terrorberedskap, for eksempel i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet eller revidert nasjonalbudsjett.

Presidentskapet viser for øvrig til at i medhold av FO § 12 annet ledd nr. 6 har justiskomiteen ansvar for saker vedrørende politiet, herunder Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Presidentskapet vil understreke at de drøftelser som måtte finne sted om terrorberedskap i den utvidete utenriks- og forsvarkomité vil komme i tillegg til den ordinære saksbehandling som tilligger justiskomiteen på dette området. Presidentskapet vil også vise til adgangen den utvidete utenriks- og forsvarskomité har til å avholde fellesmøter med andre komiteer, jf. FO § 13 sjette ledd.

2. Adgang for justisministeren til å be om at den utvidete utenriks- og forsvarkomité sammenkalles

Presidentskapet viser til at ifølge FO § 13 femte ledd kan statsministeren og utenriksministeren anmode om å få møte den utvidete utenriks- og forsvarskomité. Det samme kan forsvarsministeren når det gjelder viktige spørsmål om militær beredskap. Dersom justisministeren ønsker å konsultere komiteen vedrørende spørsmål om terrorberedskap, må en anmodning om dette eventuelt fremsettes gjennom enten statsministeren, utenriksministeren eller forsvarsministeren. Presidentskapet mener justisministeren bør ha en selvstendig adgang til å anmode om at den utvidete utenriks- og forsvarskomité sammenkalles for å drøfte viktige spørsmål vedrørende terrorberedskap. Presidentskapet fremmer forslag om endring i FO § 13 femte ledd i samsvar med dette.

3. Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til merknadene ovenfor og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer:

§ 13 annet ledd skal lyde:

Den utvidete utenriks- og forsvarskomité har til oppgave å drøfte med regjeringen viktige spørsmål vedrørende utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk og beredskap, herunder terrorberedskap. Sådan drøftelse bør finne sted før viktige beslutninger fattes. I særlige tilfelle kan den utvidete komité avgi innstilling til Stortinget.

§ 13 femte ledd skal lyde:

Lederen kaller sammen komiteen når vedkommende mener det er nødvendig, når statsministeren, utenriksministeren eller en tredjedel av komitémedlemmene anmoder om det. Tilsvarende gjelder når forsvarsministeren anmoder om det i viktige beredskapsmessige spørsmål, eller når justisministeren anmoder om drøftelse av spørsmål vedrørende terrorberedskap.

II

Endringene trer i kraft straks.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 5. mai 2011

Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg

Per-Kristian Foss

Marit Nybakk

Akhtar Chaudhry

Line Henriette Hjemdal