Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen og Svein Flåtten om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og i løpet av 2011, sende et norsk militært bidrag til Adenbukta for å bekjempe piratvirksomhet og hindre kapring av handelsskip.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Laila Gustavsen, Eva Kristin Hansen, Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Tore Nordtun og Willy Pedersen, fra Fremskrittspartiet, Morten Høglund, Siv Jensen, Allan Johansen, Peter N. Myhre og Torkil Åmland, fra Høyre, Peter Skovholt Gitmark, Jonni Helge Solsvik og lederen Ine M. Eriksen Søreide, fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, viser til representantforslaget der det anmodes om snarlig deployering av et norsk militært bidrag til Adenbukta.

Komiteen viser videre til forsvarsministerens brev til komiteen av 15. mars 2011. Endelig viser komiteen til regjeringens beslutning av 4. april 2011, etter konsultasjon med Stortinget, om å bidra med et P-3 N Orion maritimt overvåkingsfly i NATO-operasjonen Ocean Shield fra oktober 2011 og i tre måneder fremover.

På denne bakgrunn mener komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, at representantforslaget er ivaretatt.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at Norge er en viktig skipsfartsnasjon og derfor har et spesielt ansvar for å bekjempe piratvirksomhet. Piratene har stadig mindre tilknytning til stridighetene på land i Somalia, og virksomheten bærer nå i større og større grad preg av å være internasjonal kriminalitet. Gjennomsnittsprisen for å få kaprede skip frigitt var 5,4 millioner USD i 2010. I november 2010 betalte et sørkoreansk firma 9,5 mill. USD for å få frigitt et tankskip. Det er grunn til å tro at et slikt beløp, ca. 50 mill. norske kroner, blir satt inn til anskaffelse av nye båter, våpen og mannskap til piratvirksomheten. Slik utvikler dette seg i en ond sirkel.

Disse medlemmer er glade for at regjeringen etter langvarig press fra opposisjonen og skipsfartsnæringen, nå endelig har bestemt å sende et militært bidrag til bekjempelse av pirater i Adenbukta og Det indiske hav. Disse medlemmer har merket seg at et P-3 N Orion-fly for maritim overvåkning representerer en etterspurt kapasitet, men har i tillegg merket seg den korte tidshorisonten på dette oppdraget. Fregatten «Fridtjof Nansen» gjorde en effektiv innsats den korte tiden skipet med tilhørende fartøyer tjenestegjorde i Adenbukta, og disse medlemmer mener derfor at Norge bør delta med en fregatt i området så snart det lar seg gjøre.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om så snart som mulig å påse at det sendes en norsk fregatt med tilhørende fartøyer til NATO-operasjonen «Ocean Shield» for å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe piratvirksomhet i Adenbukta og Det indiske hav.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen om så snart som mulig å påse at det sendes en norsk fregatt med tilhørende fartøyer til NATO-operasjonen «Ocean Shield» for å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe piratvirksomhet i Adenbukta og Det indiske hav.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:96 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen og Svein Flåtten om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Forsvarsdepartementet v/statsråden til utenriks- og forsvarskomiteen, datert 15. mars 2011

Forsvarsdepartementets uttalelse til dokument 8:96 S (2010-2011)

Jeg viser til komiteens brev av 22. februar 2011 med forslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen og Svein Flåtten om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta.

Regjeringen følger utviklingen i Adenbukta og Det indiske hav nøye. Utviklingen den senere tid er bekymringsfull og regjeringen deler den beskrivelsen av situasjonen som fremkommer i forslaget. På dette grunnlaget vurderes som kjent et nytt norsk bidrag med en fregatt til anti-piratoperasjonene utenfor Somalia.

Norges militære bidrag til anti-piratoperasjoner må imidlertid sees i sammenheng med vårt samlede militære utenlandsengasjement. Afghanistan vil således fortsatt være regjeringens hovedsatsningsområde i 2011.

Norge gir hvert år mer enn 200 millioner kroner til stabilisering i Somalia. Vi er engasjert både gjennom humanitær hjelp og internasjonalt diplomati for å stabilisere landet. Mye av vår bistand går til å bygge opp rettsapparatet for å kunne håndtere den økende strømmen av pirater. Det er snakk om å styrke både kompetansen og kapasiteten i bl.a. politi, domstoler og fengsler i de mest stabile delene av Somalia. Denne typen bidrag er av stor betydning i forebyggingen av piratvirksomhet i Somalia.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. mai 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Laila Gustavsen

leder

ordfører