Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – Behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag

Dette dokument

  • Innst. 446 S (2010–2011)
  • Dato: 29.09.2011
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Stortingets presidentskap fremmer i denne innstillingen forslag om endring av Stortingets forretningsorden § 30 fjerde ledd, slik at anmodningsforslag som fremsettes i forbindelse med behandlingen av en lovsak, som hovedregel vil settes opp til behandling av Stortinget i tilknytning til første gangs behandling av lovsaken.

Bakgrunnen for forslaget

I tilknytning til behandling av lovsaker kan det fremmes forslag om anmodningsvedtak, enten som separate forslag i lovinnstillingen eller som «løse» forslag som innleveres senest kl. 08.30 samme dag som lovsaken behandles i Stortinget, jf. Stortingets forretningsorden § 30 første ledd annet punktum. Tidligere, da lovsaker ble behandlet av Odelstinget og Lagtinget, måtte slike anmodningsforslag settes opp til separat behandling av Stortinget i plenum. Ved opphevelsen av Odelstinget og Lagtinget ble denne praksisen videreført, slik at anmodningsforslagene settes opp til behandling som egne saker etter annen gangs behandling av lovsaken, jf. forretningsordenen § 30 fjerde ledd første punktum, som lyder:

«Når det under behandlingen av et lovforslag blir fremmet et forslag som inneholder en anmodning til regjeringen, føres anmodningsforslaget opp på dagsordenen som egen sak til behandling etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget.»

I Innst. S. nr. 288 (2008–2009) s. 7 heter det om bakgrunnen for denne regelen:

«§ 30 fjerde ledd bestemmer at når det i Odelstinget blir fremmet et forslag som inneholder en anmodning til regjeringen, sendes forslaget til Stortinget til behandling. Når Stortinget skal behandle forslaget, føres det opp på dagsordenen som egen sak. Under den nye lovbehandlingsprosessen må behandlingen av anmodningsforslag skilles ut fra behandlingen av lovforslaget som det har tilknytning til, bl.a. må det sørges for at anmodningsvedtak ikke blir en del av lovvedtaket. En del anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til et lovforslag, har et innhold som forutsetter et bestemt resultat av lovbehandlingen. Slike anmodningsforslag bør det først voteres over etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget som de har sammenheng med. For å unngå å måtte ta stilling til hvilke anmodningsforslag som har en slik karakter, vil det mest praktiske være at alle anmodningsforslag behandles på denne måten, og Presidentskapet foreslår at dette blir bestemt i fjerde ledd. Anmodningsforslag bør fortsatt føres opp på dagsordenen som egne saker.»

Dagens praksis innebærer altså at en rekke saker om anmodningsforslag fremmet i tilknytning til et lovforslag må settes opp til behandling etter annen gangs behandling av lovforslaget. Det ville være mer praktisk og ressursbesparende om slike anmodningsforslag kunne behandles, debatteres og voteres over i tilknytning til første gangs behandling av lovforslaget.

Som nevnt i sitatet ovenfor har enkelte anmodningsforslag et innhold som forutsetter et bestemt resultat av lovbehandlingen. Slike forslag kan ikke behandles før resultatet av lovbehandlingen er avklart, det vil si tidligst etter annen gangs behandling av lovforslaget, eventuelt etter tredje gangs behandling, jf. Grunnloven § 76. I praksis er det imidlertid få anmodningsforslag som forutsetter et bestemt resultat av lovforslaget. Erfaringene etter omleggingen av lovbehandlingen 1. oktober 2009 tilsier dessuten at det ikke vil by på nevneverdige problemer å skille ut de forslagene som forutsetter et bestemt resultat av lovsaken og derfor bør behandles etter at lovsaken er ferdig behandlet. Det synes på denne bakgrunn å være unødvendig å kreve at alle anmodningsforslag fremmet i tilknytning til lovsaker må behandles som egne saker etter at lovsaken er ferdig behandlet.

Etter presidentskapets syn tilsier effektivitetshensyn at hovedregelen bør være at anmodningsvedtak fremsatt under behandlingen av en lovsak, behandles ved første gangs behandling av lovsaken. Det bør gjøres unntak fra denne hovedregelen for anmodningsforslag som forutsetter et bestemt resultat av lovbehandlingen. Slike forslag bør settes opp på dagsordenen som egne saker til behandling etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til merknadene ovenfor og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

I Stortingets forretningsorden skal § 30 fjerde ledd lyde:

Når det under behandlingen av et lovforslag blir fremmet et forslag som inneholder en anmodning til regjeringen, skal forslaget som hovedregel behandles sammen med lovforslaget ved første gangs behandling av dette. Slike anmodningsforslag som forutsetter et bestemt resultat av behandlingen av lovforslaget, skal likevel føres opp på dagsordenen som egen sak til behandling etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget.

II

Endringene trer i kraft straks.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 29. september 2011

Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg

Per-Kristian Foss

Marit Nybakk

Akhtar Chaudhry

Line Henriette Hjemdal