Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Dette dokument

 • Innst. 18 S (2011–2012)
 • Dato: 24.10.2011
 • Utgiver: Valgkomiteen
 • Sidetall: 2

Til Stortinget

Bakgrunn

Artikkel 47 i samarbeidsavtalen av 23. mars 1962 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige lyder:

«Rådet består av 87 valgte medlemmer, regjeringsrepresentanter og representanter for Færøyenes og Grønlands landsstyrer og Ålands landskapsstyrelse.

Av medlemmene velger Danmarks folketing 16, Finlands riksdag 18, Islands allting 7, Norges storting og Sveriges riksdag hver 20 samt Færøyenes lagting og Grønlands og Ålands landsting hver 2. Videre velger hver forsamling et tilsvarende antall suppleanter.

Valg av medlemmer og suppleanter foretas årlig og gjelder for tiden inntil neste valg. Ved valgene skal forskjellige politiske meningsretninger gis representasjon i rådet. Bare medlemmer av den forsamling som har foretatt valget kan være valgt medlem eller suppleant i rådet.

Regjeringene, landsstyrene og landskapsstyrelsen utpeker blant sine medlemmer det antall representanter som de ønsker.»

Forrige valg til rådet ble foretatt av Stortinget 28. oktober 2010, jf. Innst 21 S (2010–2011) og delegasjonen fikk følgende sammensetning:

Medlemmer:

1. Bendiks H. Arnesen, 2. Gunn Olsen, 3. Torstein Rudihagen, 4. Anna Ljunggren, 5. Torfinn Opheim, 6. Sonja Mandt, 7. Martin Kolberg, 8. Tone Merete Sønsterud, 9. Hans Frode Kielland Asmyhr, 10. Per Arne Olsen, 11. Oskar J. Grimstad, 12. Vigdis Giltun, 13. Torgeir Trældal, 14. Per-Kristian Foss, 15. Olemic Thommessen, 16. Sonja Irene Sjøli, 17. Michael Tetzschner, 18. Alf Egil Holmelid, 19. Per Olaf Lundteigen, 20. Dagfinn Høybråten.

Varamedlemmer:

For 1-8: Gerd Janne Kristoffersen, Tor-Arne Strøm, Hilde Magnusson Lydvo, Jorodd Asphjell, Lillian Hansen, Gorm Kjernli, Tove-Lise Torve, Arild Stokkan-Grande.

For 9-13: Tord Lien, Solveig Horne, Laila Marie Reiertsen, Ingebjørg Godskesen, Peter N. Myhre.

For 14-17: Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Øyvind Halleraker.

For 18: Geir-Ketil Hansen.

For 19: Janne Sjelmo Nordås.

For 20: Rigmor Andersen Eide.

Det er gjort en endring i representasjonen med virkning fra 1. januar 2011 ved at Rigmor Andersen Eide er valgt som medlem, mens Dagfinn Høybråten er valgt som varamedlem, jf. Innst. 164 S (2010–2011).

Valgkomiteen har mottatt forslag fra partigruppene til sammensetning av delegasjonen.

Komiteens tilråding

Under henvisning til foranstående innstiller valgkomiteen til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd velges for ett år:

Medlemmer

 • 1. Bendiks H. Arnesen.

 • 2. Sonja Mandt.

 • 3. Torstein Rudihagen.

 • 4. Anna Ljunggren.

 • 5. Torfinn Opheim.

 • 6. Gerd Janne Kristoffersen.

 • 7. Martin Kolberg.

 • 8. Tone Merete Sønsterud.

 • 9. Hans Frode Kielland Asmyhr.

 • 10. Per Arne Olsen.

 • 11. Oskar J. Grimstad.

 • 12. Vigdis Giltun

 • 13. Torgeir Trældal.

 • 14. Per-Kristian Foss.

 • 15. Olemic Thommessen.

 • 16. Sonja Irene Sjøli.

 • 17. Michael Tetzschner.

 • 18. Alf Egil Holmelid.

 • 19. Per Olaf Lundteigen

 • 20. Rigmor Andersen Eide

Varamedlemmer

For nr. 1-8:

 • 1. Tor-Arne Strøm.

 • 2. Hilde Magnusson.

 • 3. Jorodd Asphjell.

 • 4. Lillian Hansen.

 • 5. Gorm Kjernli.

 • 6. Tove-Lise Torve.

 • 7. Thor Lillehovde.

 • 8. Gunvor Eldegard.

For nr. 9-13:

 • 1. Solveig Horne.

 • 2. Laila Marie Reiertsen.

 • 3. Ingebjørg Godskesen.

 • 4. Peter N. Myhre.

 • 5. Tord Lien.

For nr. 14-17:

 • 1. Erna Solberg.

 • 2. Elisabeth Aspaker.

 • 3. Svein Harberg.

 • 4. Øyvind Halleraker.

For nr. 18:

Geir-Ketil Hansen.

For nr. 19:

Janne Sjelmo Nordås

For nr. 20:

Dagfinn Høybråten

Oslo, i valgkomiteen, den 24. oktober 2011

Dag Terje Andersen

leder