Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 15. september 2010 til 1. oktober 2011

Dette dokument

  • Innst. 235 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 14 (2011–2012)
  • Dato: 11.04.2012
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

1. Sammendrag

Den 22. oktober 2009 vedtok Stortinget å opprette en delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Delegasjonen har 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Opprettelsen styrker Stortingets oppmerksomhet om utviklingen i Arktis.

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentrarisk samarbeid besto i rapporteringsperioden av følgende representantter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Morten Høglund (FrP), leder

Anne Marit Bjørnflaten (A)

Eirik Sivertsen (A), nestleder

Arne L. Haugen (A)

Ivar Kristiansen (H)

Line Henriette Hjemdal (Krf)

Ingalill Olsen (A)

Frank Bakke-Jensen (H)

Henning Skumsvoll (FrP)

Øyvind Korsberg (FrP)

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Irene Lange Nordal (Sp)

1.1 Det arktiske parlamentarikersamarbeidet

Lederen av Stortingets delegasjon Morten Høglund representerer Stortinget på møtene til Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Denne komiteen består av folkevalgte fra de 8 arktiske landene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og Europaparlamentet. Urfolkene i Arktis deltar i samarbeidet som faste deltakere (permanent participants).

I perioden 15. september 2010 til 1. oktober 2011 avholdt komiteen 4 møter. På møtet 22. februar 2011 overtok Morten Høglund vervet som leder av komiteen og er valgt frem til september 2012.

Et viktig formål med møtene i Den arktiske parlamentarikerkomiteen er å ha en dialog med landet som er leder av Arktisk råd. Viktige saker seneste år har vært utviklingen av Arktisk råd, sjøfart og beredskap mot oljesøl i Arktis.

Stortinget har påtatt seg å være vertskap for sekretariatsfunksjonen til det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Dette utføres av delegasjonssekretær Bjørn Willy Robstad.

1.2 Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid har i perioden avholdt to delegasjonsmøter og to delegasjonsreiser. Hele delegasjonen deltok på møtet i Den arktiske parlamentarikerkomiteen i Tromsø og den påfølgende parlamentarikerkonferansen om den nordlige dimensjon 22.–23. februar 2011.

Hovedtema for delegasjonsreisen til Kirkenes og Murmansk 29. august–1. september 2011 var næringslivssamarbeid mellom Norge og Russland. Delegasjonen møtte blant annet Barentssekretariatet, Syd-Varanger Grubeselskap, Reinertsen og Atomflot. Delegasjonen hadde også møte med myndighetsrepresentanter fra Murmansk fylke og det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Den 14.–15. september 2011 besøkte delegasjonen UNEP Grid/Arendal. Delegasjonen fikk presentert aktiviteten ved Grid/Arendal med vekt på det marine program og polarprogrammet.

I egenskap av å være delegasjonsleder og leder for Den arktiske parlamentarikerkomiteen hadde Morten Høglund møter i Kongressen i USA, blant annet med senatorene Murkowski og Begich fra Alaska den 14.–15. mars 2011.

1.3 Planer for neste år

Delegasjonen planlegger å gjennomføre to delegasjonsreiser i løpet av det neste året.

Den 10. arktiske parlamentarikerkonferansen arrangeres i Akureyri, Island 5.–7. september 2012. Hovedtema på konferansen forventes å bli:

  • Fremtidens arktiske samarbeid

  • Forretningsmuligheter i Arktis

  • Levevilkår for menneskene i Arktis

Stortingets delegasjon representerer Stortinget på konferansen.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Eva Kristin Hansen, Svein Roald Hansen, Nina Mjøberg, Sverre Myrli, Tore Nordtun og Helga Pedersen, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, Morten Høglund, Siv Jensen, Peter N. Myhre og Karin S. Woldseth, fra Høyre, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og lederen Ine M. Eriksen Søreide, fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, viser til at Stortinget den 22. oktober 2009 vedtok å opprette en delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, og at delegasjonen består av 6 medlemmer med varamedlemer. Komiteen viser til Stortingets bakgrunn for opprettelsen av delegasjonen og konstaterer at delegasjonen har deltatt aktivt i det arktiske parlamentariske arbeidet i perioden.

Komiteen viser til at oppmerksomheten om utviklingen i Arktis er økende på samme måte som regjering og storting har satt økt fokus på nordområdespørsmål. Det er komiteens oppfatning at opprettelsen av delegasjonen har bidratt til økt engasjement og interesse for arktiske spørsmål i Stortinget, på samme måte som det etter komiteens oppfatning er ønskelig med økt nasjonal og internasjonal kunnskap og kjennskap om arktiske spørsmål. Komiteen er fornøyd med at dette sektorområdet har fått økt kunnskap og oppmerksomhet i Stortinget, noe som bidrar til økt interparlamentarisk dialog og kunnskap om arktiske og polare spørsmål.

Etter komiteens oppfatning har arbeidet i delegasjonen i perioden dokumentert behovet for økt arktisk parlamentarisk samarbeid. Komiteen viser bl.a. til vitale internasjonale spørsmål som berører delegasjonens arbeidsområde. Spørsmål som berører miljø, klima, energi, grenseavklaring, ressursforvaltning, seilingsmønster og myndighetsutøvelse i arktiske og polare strøk, vil få økt oppmerksomhet i årene som kommer. Det er komiteens oppfatning at arbeidet med disse spørsmålene vil øke i omfang og må prioriteres i Stortinget i årene som kommer.

Komiteen mener at det arktiske parlamentariske samarbeidet bidrar til å styrke og støtte det arbeidet som skjer via Arktisk råd.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 14 (2011–2012) – årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 15. september 2010 til 1. oktober 2011 – vedlegges protokollen.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. april 2012

Ine M. Eriksen Søreide

Ivar Kristiansen

leder

ordfører