Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I Tbilisi den 10. november 2011 ble det undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, med tilhørende protokoll. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 28. oktober 2011. Utenriksminister Jonas Gahr Støre undertegnet avtalen og protokollen på vegne av Norge, og finansminister Dimitri Gvindadze undertegnet på vegne av Georgia.

Etter anmodning fra georgiske myndigheter ble det innledet forhandlinger i Tbilisi i Georgia om inngåelse av en dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Georgia i 2011. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale og tilhørende protokoll parafert i mars 2011. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD (OECD-mønsteret) og som i hovedsak er Norges utgangspunkt for forhandlinger. Avtaleutkastet inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen er inngått på norsk, georgisk og engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger avtalen på engelsk og norsk.

Det vises til proposisjonens kapittel 2 for bemerkninger til de enkelte artiklene i avtalen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim, Knut Storberget og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia.

Komiteens tilråding

Komiteen rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011.

Oslo, i finanskomiteen, den 17. april 2012

Torgeir Micaelsen

Torfinn Opheim

leder

ordfører