Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)

Dette dokument

  • Innst. 253 S (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 79 S (2011–2012), kapittel 2445
  • Dato: 24.04.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Kap. 2445 Statsbygg

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Det vises i proposisjonen til at det er behov for å forberede ytterligere sikkerhetstiltak ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. I 2012 er det behov for midler til å gjennomføre en prosjektering av byggeløsning for et portbygg med kulvertløsning. På denne bakgrunn foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen under kap. 2445 post 30 med 2 mill. kroner.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Hilde Magnusson, Ingalill Olsen, Eirik Sivertsen og Karin Yrvin, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Morten Ørsal Johansen og Åge Starheim, fra Høyre, Trond Helleland og Michael Tetzschner, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Aksel Hagen, fra Senterpartiet, Heidi Greni, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, har ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag.

3. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 205 750 000 til kr 207 750 000

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen,, den 24. april 2012

Aksel Hagen

Eirik Sivertsen

leder

ordfører