Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 1

Patentloven § 57 annet ledd skal lyde:

Dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil seks år.