Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I London den 14. mars 2013 ble det undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekter og gevinster. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 8. februar 2013. Norges ambassadør til Storbritannia, Kim Traavik, undertegnet avtalen på vegne av Norge, og Exchequer Secretary to the Treasury, David Gauke MP, undertegnet på vegne av Storbritannia.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia er fra 2000. Siden den gang er OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter. Fra norsk side var det ønskelig å oppdatere skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia i tråd med disse endringene. Etter anmodning fra norske myndigheter ble det derfor i 2011 innledet forhandlinger i Oslo om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Storbritannia. Ved avslutningen av den andre forhandlingsrunden ble et utkast til avtale parafert i mars 2012. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Stig Sollund.

Den nye avtalen bygger i stor grad på den gjeldende skatteavtalen. Mange av bestemmelsene i dagens avtale er derfor beholdt helt eller delvis uendret. Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD. I likhet med dagens avtale inneholder den nye avtalen enkelte avvik fra dette mønsteret, og det utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Departementets bemerkninger til de enkelte artiklene i skatteavtalen står i proposisjonens kapittel 2.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Gerd Janne Kristoffersen, Marianne Marthinsen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim, Knut Storberget og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen, fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, slutter seg til forslaget til skatteavtale med Storbritannia.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at den nye skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia i stor grad bygger på den gjeldende skatteavtalen fra 2000, men at avtalen innebærer innskjerping på flere punkter.

Disse medlemmer viser til at Storbritannia ikke har formuesskatt, og at den nye skatteavtalen innebærer at formue mister beskyttelse. Disse medlemmer viser til at dette betyr at personer som etablerer en så sterk tilknytning til Storbritannia at de blir bosatt der etter skatteavtalens regler uten å emigrere fra Norge, fortsatt vil være formuesskattepliktig til Norge. Disse medlemmer viser til at dette vil kunne bety at flere velger å emigrere permanent til Storbritannia. Disse medlemmer viser til at det allerede eksisterer sterke skatteinsentiver som kan gjøre det attraktivt å emigrere til Storbritannia, blant annet fordi Storbritannia ikke følger globalitetsprinsippet slik Norge gjør. Disse medlemmer mener at det er viktig at Norge ved fremforhandling av skatteavtaler legger vekt på hva slags skattemessige insentiver det legges opp til.

Disse medlemmer vil videre vise til at den nye avtalen har som hovedregel at pensjoner kan skattlegges både i utbetalingsstaten og i den stat der mottakeren er bosatt. Disse medlemmer viser til de respektive partienes merknader om kildeskatt på pensjoner i Innst. O. nr. 46 (2008–2009).

Disse medlemmer vil videre fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen så langt som mulig forsøke å unngå negative skattemessige insentiver ved fremforhandling av fremtidige skatteavtaler.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen så langt som mulig forsøke å unngå negative skattemessige insentiver ved fremforhandling av fremtidige skatteavtaler.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i at Norge setter i kraft skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet i London 14. mars 2013.

Oslo, i finanskomiteen, den 7. mai 2013

Torgeir Micaelsen

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører