Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 24. april 2013

Dokument 8:88 (2012-2013) Representantforslag fra Svein Flåtten, Lars Myraune, Øyvind Halleraker, Ingjerd Schou og Svein Harberg om bredbåndsutbygging

Jeg viser til brev av 16.04.2013 vedlagt ovennevnte representantforslag.

Det bes om departementets uttalelse til følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at det snarest kommer på plass en nasjonal graveforskrift som blant annet åpner for Microtrenching, og at det om nødvendig fremmes sak for Stortinget om dette.

Samferdselsdepartementet har følgende uttalelse:

Som representantene skriver, så utgjør ofte gravekostnadene den største kostnaden ved bredbåndsutbygging og veggrunn er en av de viktigste fremføringsveiene for bredbånd over hele landet. Det er derfor viktig å legge til rette for at utbyggerne får rask og enkel tilgang til veggrunn, samtidig som en setter krav til gravearbeidet som ikke forringer kvaliteten og sikkerheten på veien og ivaretar hensynet til trafikkavvikling.

Utkast til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs veg (ledningsforskriften) med veileder ble sendt på høring i desember 2007. Hensikten med forskriften er å få et ensartet og landsdekkende regelverk, fordi det vil forenkle arbeidet med den enkelte tillatelse, øke graden av forutsigbarhet og motvirke eventuell forskjellsbehandling. Departementet går inn for at forskriften skal gjelde for hele det offentlige vegnettet.

Med forskriften formaliseres dagens praktisering av vegloven § 32, bl.a. flytteplikten for egen kostnad når ledningene må flyttes av hensyn til veginteressen. Den såkalte kostnadsmodellen som ble foreslått i høringen, går en bort fra. Etter den skulle ledningseier betale en andel av økte kostnader som vegmyndighetene hadde som følge av at ledningene ligger i vegen. Videre foreslås det hjemmel for vegmyndighetene til å kunne kreve at det legges ekstra trekkrør når en ledningseier graver i offentlig veg.

Forslaget til veileder er også basert på dagens praksis og erfaring, i tillegg til håndbok 018 Vegbygging. Den er foreslått å gjelde bare for riksvegnettet. Departementet mener det ikke er riktig at staten skal utarbeide tekniske krav for hele det offentlige vegnettet. Etter iverksettelsen av forvaltningsreformen fra 01.01.2010 er det statlige vegnettet bare på vel 10 000 km, mens fylkesvegnettet er på over 44 000 km. Det er ofte i byer og tett- steder det oppstår problemer i tilknytning til graving. Enkelte byer har laget sine egne veiledere, andre avventer kanskje veilederen for riksvegnettet før de lager sine egne.

Veilederen omhandler bl.a. krav til søknad om framføringstrasé og grave- og arbeidstillatelse, administrative vilkår og tekniske bestemmelser, herunder krav til gravedybde/overdekning av ledninger. Når det gjelder sistnevnte har representanter for ulike rør- og kabelaktører utarbeidet et eget utkast til tekniske bestemmelser. De to forslagene har ulike tilnærmingsmåter. Statens vegvesens forslag gir ikke direkte forbud mot microtrenching, men en anser denne metoden som lite aktuell på riksvegnettet. Det legges opp til at tele- og bredbåndsforbindelser legges på en hensiktsmessig måte i ytterkant av vegområdet. Ledningsbransjens forslag omhandler microtrenching spesifikt, der vegene/gatene er delt i kategorier etter type og trafikkmengde.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag, har departementet bedt SINTEF som uavhengig part vurdere forslagene. Dette arbeidet er nå i sluttfasen.

Ledningsforskriften vil bli fastsatt så snart veilederen for riksvegnettet er ferdig. Selve forskriften vil ikke omhandle tekniske bestemmelser i forhold til ulike graveteknikker og overdekning.