Innstilling fra justiskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen) jf. Meld. St. 21 (2012–2013), kap. 440, 442, 451 og 455

Til Stortinget

Sammendrag

En grunnleggende oppgave for myndighetene er å beskytte befolkningen. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen viser at store deler av landets beredskap ikke fungerte 22. juli 2011, og anbefaler til sammen 31 tiltak for å bedre beredskapen.

Regjeringen har i Meld. St. 21 (2012–2013) gitt sin vurdering av anbefalingene fra kommisjonen og Stortingets vedtak ved behandlingen av innstillingen fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011, jf. Innst. 207 S (2011–2012). Regjeringen har fremlagt en overordnet strategi for å forebygge og håndtere terrorangrep.

I denne proposisjonen fremmer regjeringen forslag om tiltak som regjeringen mener kan og bør gjennomføres raskt for å styrke samfunnssikkerheten generelt og politiberedskapen spesielt. Tiltakene utløser et netto bevilgningsbehov i 2013 på til sammen 109 mill. kroner.

For å styrke grunnberedskapen i politiet foreslås det å øke antall personell fra 800 til 1 200, ved å utdanne 200 ekstra i 2013 og ytterligere 200 i 2014. Forslaget skal bedre tilgjengeligheten til personell med særskilt tilleggskompetanse for bl.a. skarpe oppdrag i politidistriktene. For å sikre økt trening i «skyting pågår» mv., vil regjeringen øke antall treningstimer fra dagens 40 til 48 timer.

22. juli-kommisjonen fremhever at det er viktig at alle operasjonssentraler har en slik robusthet at de til enhver tid kan lede aksjoner av en viss størrelse. I lys av operasjonssentralens sentrale rolle som styrings- og ledelseselement, har POD i disponeringsskrivet for 2013 gitt pålegg om minimumsbemanning ved operasjonssentralene på to personer. Regjeringen vil legge til rette for en minimumsbemanning på to personer ved de minste distriktene og tre ved de mellomstore distriktene.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen under kap. 440, post 1 med 54,3 mill. kroner i 2013.

22. juli-kommisjonen anbefaler at det bør etableres en nasjonal politioperativ sentral som en skalerbar del av operasjonssentralen i Oslo, for å muliggjøre en koordinert samhandling ved hendelser som finner sted i flere distrikter eller overskrider kapasiteten til det enkelte distrikt. Regjeringen vil iverksette planlegging med sikte på å etablere en nasjonal politioperativ sentral. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen under kap. 440, post 1 med 5 mill. kroner til videre planlegging i 2013.

Politiet erfarte 22. juli 2011 at rutinene for å hurtiginnkalle personell til tjeneste var svært tungvinte. I forbindelse med utvikling av nytt riksalarmsystem er også et system for masseinnkalling av mannskaper under utvikling og innføring. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 440 post 1 med 5,5 mill. kroner i 2013.

Mobiliti er et nytt verktøy for mobil systemtilgang som nylig er satt i drift i politiet. Tjenesten gir personell som er ute på oppdrag tilgang til en rekke av politiets IT-systemer på mobile enheter. Det er behov for å anskaffe flere mobile enheter slik at løsningen kan tas i bruk på en bredere basis i politidistriktene. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen under kap. 440 post 1 med 10 mill. kroner i 2013.

PST har utviklet en overordnet IKT-strategi for perioden 2013–2017 som viser behov for en rekke IKT-tiltak fremover for å effektivisere oppgaveløsningen. Det er bl.a. behov for mer robuste og tilgjengelige løsninger for gradert informasjonsutveksling mellom PST og andre virksomheter. I tillegg er det behov for tre nye årsverk med IKT-kompetanse og ekstern bistand til forprosjektering av nye IKT-løsninger. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen under kap. 440 post 1 med 11,5 mill. kroner i 2013.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen under kap. 440 post 1 med til sammen 86,3 mill. kroner i 2013.

Etablering av en minimumsbemanning på to polititjenestemenn ved operasjonssentralene ved de minste politidistriktene og tre ved de mellomstore distriktene, medfører behov for økt kapasitet ved Politihøgskolen. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 442, post 1 med 3 mill. kroner i 2013.

Det er nødvendig å etablere en høygradert kommunikasjonsløsning i departementene, samt hos eksisterende brukere, herunder hos fylkesmennene. Dette vil sikre at Fylkesmannen ivaretar sitt ansvar for krisehåndtering ved hendelser i fred, krise og krig. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 451, post 1 med 12 mill. kroner i 2013 til investeringer i gradert samband for departementene og Fylkesmannen. Driftsutgiftene dekkes innenfor rammen av det enkelte departement eller fylkesmann.

Stortinget har besluttet at frivillige organisasjoner skal bli brukere av Nødnett på et senere tidspunkt, jf. Innst. 371 S (2010–2011). De frivillige spiller en sentral og integrert rolle i redningstjenesten og er naturlige brukere av Nødnett. I mange sammenhenger er de frivillige den eneste tilgjengelige ressursen i akuttfasen. Inndekning av kostnader til drift og brukerbetaling foreslås bevilget som økt tilskudd til de frivillige, som så faktureres i tråd med etablert brukerbetalingsordning.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 455, post 71 økes med 3,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Tore Hagebakken, Sigvald Oppebøen Hansen, Anna Ljunggren og Tove-Lise Torve, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Ulf Leirstein, Åse Michaelsen og lederen Per Sandberg, fra Høyre, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til at regjeringen i denne proposisjonen fremmer forslag om tiltak som regjeringen mener kan og bør gjennomføres raskt for å styrke samfunnssikkerheten generelt og politiberedskapen spesielt. Tiltakene utløser totalt et netto bevilgningsbehov i 2013 på til sammen 109 mill. kroner. Komiteen viser til at innen rammeområde 5 utløser tiltakene et netto bevilgningsbehov i 2013 på til sammen 92,8 mill. kroner, hvor tiltakene bl.a. inkluderer:

  • Styrking av grunnberedskapen i politiet

  • Nasjonal politioperativ sentral

  • System for masseinnkalling av personell i politiet

  • Bærbare enheter – Mobiliti

  • IKT til PST

  • Politihøgskolen – økt kapasitet

  • Redningstjenesten – tilskudd frivillige og nødnett

Komiteen slutter seg til forslaget innen rammeområde 5 om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, og vil for øvrig vise til sine merknader i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap og Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med…

86 300 000

fra kr 10 368 936 000 til kr 10 455 236 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter, forhøyes med…

3 000 000

fra kr 545 688 000 til kr 548 688 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, forhøyes med…

12 000 000

fra kr 635 041 000 til kr 647 041 000

455

Redningstjenesten

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med…

3 500 000

fra kr 19 610 000 til kr 23 110 000

Oslo, i justiskomiteen, den 6. juni 2013

Per Sandberg

Tore Hagebakken

leder ordfører