Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Dette dokument

  • Innst. 505 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 165 S (2012–2013)
  • Dato: 13.06.2013
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet legger i proposisjonen fram forslag til vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet m.fl.

1.2 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet med virkning fra 1. mai 2013 mv.

1.2.1 Lønnsforhandlinger mv. per 1. mai 2013

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2012 til 30. april 2014 mellom staten v/Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og tjenestemennenes hovedsammenslutninger (LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS Stat), Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) og Akademikerne) har en reguleringsbestemmelse for andre avtaleår. Stortinget samtykket i dette ved behandling av Prop. 128 S (2011–2012) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Forhandlingene ble innledet 12. april. Den 30. april la staten fram endelig tilbud. Hovedsammenslutningene aksepterte tilbudet samme dag.

Generelt

Lønnsoppgjøret for andre avtaleår gir en årslønnsvekst fra 2012 til 2013 på 3,48 pst.

Generelle tillegg på hovedlønnstabellen – andre avtaleår

Det vises i proposisjonen til at det med virkning fra 1. mai 2013 er gitt generelle tillegg på hovedlønnstabellen i staten – tabell A. Tilleggene er gitt med stigende kronebeløp fra 4 200 kroner på lønnstrinn 19 til 4 500 kroner på lønnstrinn 51. Fra lønnstrinn 52 til og med lønnstrinn 101 er det gitt et prosenttillegg på 1,07 pst. (avrundet per lønnstrinn).

Lokale forhandlinger – andre avtaleår

For andre avtaleår er partene enige om at det kan føres lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for dette. Lønnsendringer forutsetter dekning på virksomhetens budsjett. Virkningstidspunktet settes til 1. august 2013. Likelønn skal prioriteres.

1.2.2 Lønnsregulering mv. for embets- og tjenestemenn som ikke direkte omfattes av hovedtariffavtalen i staten

Det er en forutsetning at lønnsreguleringen fra 1. mai 2013 mv. gjøres gjeldende for samtlige embets- og tjenestemenn, også de som ikke omfattes av hovedtariffavtalen. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber derfor i proposisjonen om fullmakt til å gjøre avtalene gjeldende for arbeidstakere som ikke er medlemmer av forhandlingsberettigede organisasjoner – og som derfor ikke direkte omfattes av de inngåtte avtaler.

1.3 Endringer på statsbudsjettet for 2013

Den samlede lønnskostnaden ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet per 1. mai 2013, er for tidsrommet 1. mai–31. desember 2013 beregnet til om lag 1,05 mrd. kroner. Helårsvirkningen av oppgjøret for lønnskostnadene vil være på om lag 1,82 mrd. kroner.

Bevilgningsbehovet i forbindelse med budsjettkompensasjon anslås til 0,80 mrd. kroner. Etter vanlig praksis foreslår derfor regjeringen at kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet bevilges med 0,80 mrd. kroner, samt at Finansdepartementet får fullmakt til å fordele bevilgningen på de relevante budsjettposter, jf. forslag til romertallsvedtak.

Merutgifter i forbindelse med lønnsreguleringene for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter, dekkes som hovedregel innenfor virksomhetenes egne budsjetter.

Under kap. 1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte, post 70 Tilskudd, foreslås det i proposisjonen en økning på om lag 9,1 mill. kroner. Forslagene er utregnet på grunnlag av årsverk og lønnsmasse i staten per 1. oktober 2012.

Det er avsatt midler til dekning av merutgiftene ved lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet mv. under kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 1 Driftsutgifter. Bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter vil bli redusert i forbindelse med proposisjon om ny saldering av statsbudsjettet, 2013 til høsten.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Lise Christoffersen, Hilde Magnusson, Ingalill Olsen og Eirik Sivertsen, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Morten Ørsal Johansen og Åge Starheim, fra Høyre, Øyvind Halleraker og Michael Tetzschner, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Aksel Hagen, fra Senterpartiet, Heidi Greni, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, har ingen merknader og slutter seg til forslaget.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

800 000 000

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd, økes med

9 087 000

fra kr 149 934 000 til kr 159 021 000

II

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2013 foretas regulering av lønningene mv. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne i samsvar med protokoll av 30. april 2013.

III

For embets- og tjenestemenn som ikke er medlemmer av organisasjoner som nevnt i II og derfor ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i hovedtariffavtale, skal det gjelde de samme lønns- og arbeidsvilkår som etter II. Embets- og tjenestemenn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt i egen kontrakt.

IV

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet får fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, post 1 Driftsutgifter, på de av postene i statsbudsjettet som har lønnsbevilgning.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 13. juni 2013

Aksel Hagen

leder og ordfører