1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Lasse Juliussen, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Benjamin Grønvold, Gunnar Gundersen og Ove Bernt Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Marit Arnstad, og fra Venstre Pål Farstad, viser til at Meld. St. 1 (2013–2014) Nasjonalbudsjettet for 2014, og Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet medregnet folketrygden, ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg II den 14. oktober 2013. Komiteen viser videre til at regjeringen Solberg den 8. november 2013 la fram 1 tilleggsproposisjon. Kapitler og romertallsvedtak i Prop. 1 S (2013–2014) med Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble fordelt til næringskomiteen i henhold til Innst. 18 S (2013–2014) og referat fra stortingsmøte 12. november 2013.

Komiteen viser videre til at Stortinget den 19. juni 1997, ved behandlingen av Innst. S. nr. 243 (1996–1997), vedtok at bevilgningsreglementet og forretningsordenen for Stortinget skulle endres i forbindelse med den nye budsjettreformen.

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 under de rammer og kapitler som er fordelt til komiteen, jf. Innst. 18 S (2013–2014).

Følgende rammeområder er behandlet av næringskomiteen:

  • Rammeområde 9: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Rammeområde 10: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Rammeområde 11: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Landbruks- og matdepartementet.

Komiteen viser til at rammeforslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble vedtatt i Stortinget 22 november 2013. Det vises for øvrig til de ulike avsnitt i innstillingen som omhandler de rammeområder næringskomiteen har ansvar for.