Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Til Stortinget

Innledning

Etter vedtak i Stortinget våren 2001, jf. Innst. S. nr. 350 (2000–2001), ble Stortingets deltakelse i Den Interparlamentariske Union organisert slik: Stortinget oppnevner en fast delegasjon bestående av fire medlemmer med personlige varamedlemmer som velges for fire år om gangen første år i stortingsperioden. I tillegg utpeker medlemmene av den faste delegasjonen, i samråd med partigruppene, to medlemmer på rotasjonsbasis foran hver konferanse.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

  • 1. Anette Trettebergstuen

  • 2. Gunvor Eldegard

  • 3. Bjørn Lødemel

  • 4. Kenneth Svendsen

Varamedlemmer

For Trettebergstuen: Hege Haukeland Liadal

For Eldegard: Anne Tingelstad Wøien

For Lødemel: Sigurd Hille

For Svendsen: Line Henriette Hjemdal

Oslo, i valgkomiteen, den 11. november 2013

Olemic Thommessen

leder