Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Dette dokument

  • Innst. 29 S (2013–2014)
  • Dato: 07.11.2013
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Innledning

Presidentskapet fremmer i denne innstilling forslag om valg av tre medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon.

Stortingets ansvarskommisjon

Stortinget vedtok i 2007 endringer i riksrettsordningen, blant annet endringer i lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker. I henhold til § 30 i loven skal Stortinget velge en ansvarskommisjon. Kommisjonen er et uavhengig særorgan som Stortinget kan be om å innlede undersøkelser for å avklare om det er grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende mot noen. Kommisjonen skal bestå av fem medlemmer som oppnevnes for en seksårsperiode, og den rapporterer til Stortinget. I samsvar med presidentskapets Innst. S. nr. 204 (2006–2007) valgte Stortinget 22. mai 2007 følgende medlemmer av ansvarskommisjonen:

Erling J. Husabø, Bergen (leder)

Siri S. Frigaard, Oslo

Kjellbjørg Lunde, Bergen

Ellen Holager Andenæs, Oslo

og Gunnar Larsen, Oslo

Erling Husabø, Siri S. Frigaard og Kjellbjørg Lunde ble valgt for en periode på seks år, mens Ellen Holager Andenæs og Gunnar Larsen ble valgt for tre år, for å unngå i fremtiden å måtte bytte ut alle kommisjonens medlemmer samtidig. Presidentskapet uttalte i Innst. S. nr. 204 (2006–2007) at ved fremtidige valg vil valgperioden bli seks år for samtlige medlemmer, og at det ikke er noe i veien for å gjenoppnevne medlemmer for en ny periode. Ved behandling av Innst. 375 S (2009–2010) fra presidentskapet ble Ellen Holager Andenæs og Gunnar Larsen gjenvalgt for en seksårsperiode.

Presidentskapets merknader

Det skal nå velges tre medlemmer for en ny seks-årsperiode.

Professor Erling Husabø er forespurt og har sagt seg villig til å bli gjenoppnevnt som leder for en ny periode.

Presidentskapet foreslår at det i tillegg til Husabø oppnevnes to nye medlemmer i ansvarskommisjonen. Presidentskapet har lagt vekt på å finne frem til en sammensetning av kommisjonen som viderefører den samme typen kompetanse som har vært representert til nå. Samtidig er det gunstig å få inn personer med fersk kompetanse både på det påtalemessige området og fra parlamentarisk virksomhet. Advokat Svein Holden og avdelingsleder Gunn Karin Gjul har sagt seg villige til å bli oppnevnt som medlemmer.

I medhold av riksrettergangsloven § 30 foreslås det at følgende oppnevnes som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for en seksårsperiode:

Professor dr.juris Erling J. Husabø, Bergen (leder)

Advokat Svein Holden, Oslo

Avdelingsleder Gunn Karin Gjul, Oslo.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. desember 2013 til 1. desember 2019 velges:

Erling J. Husabø, Bergen (leder)

Svein Holden, Oslo

Gunn Karin Gjul, Oslo.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 7. november 2013

Olemic Thommesen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal