Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Dette dokument

  • Innst. 52 S (2013–2014)
  • Dato: 05.12.2013
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Bakgrunn

Ifølge lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste velger Stortinget et utvalg til å kontrollere slik tjeneste. I henhold til instruks vedtatt av Stortinget 30. mai 1995 skal kontrollutvalget ha sju medlemmer, alle valgt for et tidsrom av inntil fem år. Det skal unngås at flere enn fire medlemmer skiftes ut samtidig. Medlemmer velges etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Også leder og nestleder velges av Stortinget.

Fra 1. desember 2011 har EOS-utvalget hatt følgende sammensetning:

Eldbjørg Løwer, leder

Svein Grønnern, nestleder

Trygve Harvold

Hans. J. Røsjorde

Gunhild Øyangen

Theo Koritzinsky

Wenche Elizabeth Arntzen

Hans J. Røsjorde ble valgt som medlem av EOS-utvalget for perioden 1. desember 2011 til 30. juni 2016. I brev av 7. november 2013 til Stortingets presidentskap meddelte Røsjorde at han ber om å bli fritatt fra vervet som medlem av EOS-utvalget fordi han er utnevnt til statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Gunhild Øyangen ble valgt som medlem av EOS-utvalget fra 1. juli 2006 til 30. juni 2016. I brev av 11. november 2013 meddelte hun presidentskapet at hun av personlige grunner ønsker fritak fra vervet som medlem av EOS-utvalget.

Nye medlemmer

Presidentskapet viser til melding om fratredelse fra henholdsvis Hans J. Røsjorde og Gunhild Øyangen. På denne bakgrunn må det velges to nye medlemmer til EOS-utvalget. Presidentskapet fremmer derfor forslag om at Øyvind Vaksdal og Håkon Haugli velges som medlemmer av EOS-utvalget fram til 30. juni 2016.

Øyvind Vaksdal er født i 1955 og bosatt i Karmøy kommune. Han var vararepresentant til Stortinget i perioden 1993–1997, og stortingsrepresentant fra 1997 til 2013. Vaksdal er nå selvstendig næringsdrivende.

Håkon Haugli er født i 1969. Han er jurist og bosatt i Oslo. Haugli var fast møtende vararepresentant til Stortinget i perioden 2009–2013.

De som velges til medlemmer av EOS-utvalget skal i henhold til instruks 30. mai 1995 nr. 4230 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) § 1 annet ledd, være klarert for høyeste sikkerhetsgrad nasjonalt og etter traktat Norge er tilsluttet. Autorisasjon gis i samsvar med klareringen.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til merknadene ovenfor og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet fram til 30. juni 2016 velges Øyvind Vaksdal og Håkon Haugli.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 5. desember 2013

Olemic Thommessen

Line Henriette Hjemdal

Marit Nybakk

Ingjerd Schou