Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter

Til Stortinget

Sammendrag

Utenriksdepartementet viser i proposisjonen til at ved EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 ble vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen).

Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Noen eksempler på biocidprodukter er rottemidler, treimpregneringsmidler, insektmidler, desinfeksjonsmidler og bunnstoff til båter. Mange biocider og biocidholdige produkter inneholder imidlertid farlige stoffer for helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter baseres på svært grundige vurderinger.

Biocidforordningen opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Hensikten med den nye forordningen er både å medvirke til en enda tryggere bruk av biocidprodukter med sikte på å beskytte helse og miljø, forenkle regelverket og fremme insentiver for industrien til å utvikle tryggere produkter til skadebekjempelse. En forordning sikrer dessuten mer harmonisering og en helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området.

Biocidforordningen fikk virkning fra 1. september 2013, og det er viktig å få den innlemmet i EØS-avtalen så raskt som mulig, slik at Norge får et tilsvarende oppdatert regelverk. Det er særlig viktig for berørt norsk industri å fortsatt ha tilsvarende rammebetingelser som EU-statene. Det er videre sentralt at Norge kan fortsette deltakelsen i de viktige arbeidsgruppene knyttet til dette regelverket.

Gjennomføring av biocidforordningen krever ikke lovendring, men vil bli gjennomført ved en ny biocidforskrift, som skal erstatte forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Siden dette er en forordning som må gjennomføres ord for ord, vil forskriften bli en henvisningsforskrift. Klima- og miljødepartementet vil fremme forslag om ny forskrift.

Det er fremforhandlet en tilpasningstekst for formelt å sikre norsk deltakelse i ny biocidkomité, produktkoordineringsgruppe samt i CA (Competent Authority) og i Standing Committee, tilsvarende det Norge har i dag etter biociddirektivet. Videre er det utformet en tilpasningstekst som skal sikre at beslutningene om godkjenning på fellesskapsnivå må ledsages av en tilsvarende beslutning på norsk nasjonalt nivå før produktet markedsføres.

Utenriksdepartementet viser til at siden EØS-komiteens beslutning vil medføre økonomiske forpliktelser, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 følger som vedlegg til proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Eigil Knutsen, Anna Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre, Nikolai Astrup, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Geir Pollestad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Olivia Corso Salles, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til at europaparlaments- og rådsforordningen av 22. mai 2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen) fikk virkning i EU fra 1. september 2013. Det er viktig å få den innlemmet i EØS-avtalen, slik at Norge får et tilsvarende oppdatert regelverk.

Komiteen viser videre til at hensikten med biocidforordningen skal være både å medvirke til en tryggere bruk av biocidprodukter for å beskytte helse og miljø, å forenkle regelverket og å fremme insentiver for industrien til å utvikle tryggere produkter til skadebekjempelse.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Utenriks- og forsvarskomiteen viser til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling datert 13. mars 2014 vedrørende Prop. 35 S (2013–2014) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter.

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling til Prop. 35 S (2013–2014) og har ingen ytterligere merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 27. mars 2014

Ola Elvestuen

Tina Bru

leder

ordfører