Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

En ny skatteavtale til unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Norge og Kypros ble undertegnet i Nicosia den 24. februar 2014. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 20. september 2013. Norges ambassadør til Kypros, Sjur Larsen, undertegnet avtalen på vegne av Norge, og den kypriotiske finansministeren Harris Georgiades undertegnet på vegne av Kypros.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Kypros er fra 1956. Det er en gammel skatteavtale mellom Norge og Storbritannia fra 1951 som ved noteveksling i 1955 ble utvidet til å omfatte en rekke britiske kolonier, herunder Kypros. Etter at Kypros ble en selvstendig stat, tok Kypros et initiativ til å forhandle fram en ny skatteavtale med Norge. Første forhandlingsrunde fant sted allerede i 1985, og det har fram til i dag vært gjennomført en rekke forhandlingsrunder. Ved avslutningen av den siste forhandlingsrunden i september 2013 ble et utkast til ny avtale parafert. Den norske delegasjonen har i alle disse årene vært ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Avtalen følger i stor grad OECDs mønsteravtale som i struktur og hovedtrekk brukes som modell for internasjonale skatteavtaler, og som med enkelte modifikasjoner er Norges utgangspunkt for forhandlinger. De viktigste avvik fra OECD-mønsteret nevnes i merknadene til de enkelte bestemmelser. Se proposisjonens kapittel 2 for bemerkninger til de enkelte artiklene.

Avtalen er inngått på engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger den engelske teksten og norsk oversettelse av denne.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre, Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til proposisjonens kapittel 2 for regjeringens merknader til de enkelte bestemmelsene i avtalen. Komiteen samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Kypros settes i kraft. Komiteen viser til at regjeringen i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler vil ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet. Komiteen vil i tillegg vise til at regjeringen vil vurdere å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom Nav og skatteetaten, samt foreta en gjennomgang av kildeskatten.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Kypros settes i kraft.

Oslo, i finanskomiteen, den 13. mai 2014

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører