Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om investeringar i Forsvaret

Dette dokument

 • Innst. 234 S (2013–2014)
 • Kildedok: Prop. 84 S (2013–2014)
 • Dato: 04.06.2014
 • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
 • Sidetall: 3

Til Stortinget

Sammendrag

Hensikten med denne proposisjonen er å be om Stortingets godkjenning til å starte opp to nye investeringsprosjekter, godkjenning av endringer i et tidligere godkjent prosjekt og å orientere Stortinget om noen andre prosjekt og tiltak. Proposisjonen har følgende innhold:

 • Godkjenning av kostnadsramme for et nytt eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekt (kapittel 1761 post 47): Ørland – nytt skvadronsbygg F-35.

 • Godkjenning av endringer i tidligere godkjent prosjekt (kapittel 1710 post 47): Nye stasjoner til Grensevakta i Sør-Varanger.

 • Godkjenning av et nytt materiellprosjekt (kapittel 1760 post 45): Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregatter.

 • Fire saker til informasjon: Landbasert indirekte ildstøtte, flernasjonalt samarbeid om multi-rolle tank- og transportfly, enhetshelikopter til Forsvaret og klær og verneutstyr – teknisk justering av kostnadsrammen.

Ørland – nytt skvadronsbygg F-35

Regjeringen foreslår å gjennomføre prosjektet for etablering av et nytt skvadronsbygg for F-35 på Ørland med ei kostnadsramme på 619 mill. kroner.

Skvadronsbygget vil bli tilrettelagt slik at man kan sammenkoble dette med det planlagte vedlikeholdsbygget for F-35. Forsvarsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget for godkjenning av ytterligere byggeprosjekt for den nye kampflybasen på Ørland.

Nye stasjoner til Grensevakta i Sør-Varanger

Prosjekt for nye stasjoner til Grensevakta i Sør-Varanger ble godkjent gjennom Stortingets behandling av Innst. 441 S (2010–2011), jf. Prop. 110 S (2010–2011). Den opprinnelige kostnadsrammen for prosjektet var 294 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2013–2014). På grunn av økt behov forbundet med integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, krav til sikkerhet, nye krav til kennelen ved stasjonen og infrastruktur, samt at markedsprisen for deler av prosjektet overgår den årlige prisjusteringa. Det oppdaterte kostnadsanslaget viser et behov for å øke den totale kostnadsrammen for prosjektet med 57 mill. kroner til totalt 351 mill. kroner.

Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregattar

Stortinget ble i Prop. 1 S (2013–2014) informert om et nyopprettet prosjekt som skal sørge for at Fridtjof Nansen-klassen har et luftvernmissil som møter operative behov.

Prosjektet har en kostnadsramme (post 45) på 1 849 mill. kroner, medregnet en avsetning for usikkerhet. Gjennomføringskostnadene (post 1) for prosjektet er estimert til 30 mill. kroner. Regjeringen ber Stortinget samtykke i at prosjektet startes opp og gjennomføres innenfor kostnadsrammen på 1 849 mill. kroner.

Saker til informasjon

Regjeringen informerer om fire prosjekter:

 • 1. Landbasert, indirekte ildstøtte. Prosjektet omfatter anskaffelse av 24 selvdrevet artilleriskyts med system for håndtering av ammunisjon, logistikk og ammunisjon som et alternativ til det nå avsluttede svensk/norske samarbeidsprosjektet Archer.

 • 2. Flernasjonalt samarbeid om tank- og transportfly. Norge deltar i et flernasjonalt europeisk prosjekt for anskaffelse og drift av multirolle tank- og transportfly (MRTT). Regjeringa planlegger å komme tilbake til Stortinget med saken i en proposisjon i løpet av 2015.

 • 3. Enhetshelikopter til Forsvaret. Regjeringen informerer om status på innkjøp av 14 NH90-helikopter til Kystvakta og fregattene. Enkelte årsaker til at leveransene er svært forsinket blir beskrevet.

 • 4. Klær og verneutstyr – teknisk justering av kostnadsrammen. Opprinnelig kostnadsramme må oppjusteres fra 700 mill. kroner til 715 mill. kroner (post 45) og gjennomføringskostnader (post 1) på 16 mill. kroner, totalt en økning på 31 mill. kroner.

For ytterligere detaljer henvises det til Prop. 84 S (2013–2014).

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jens Stoltenberg, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Fremskrittspartiet, Kristian Norheim, Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, viser til at formålet med proposisjonen er å få Stortingets godkjenning til oppstart av to nye investeringsprosjekt, godkjenning av endringer i et tidligere godkjent prosjekt og å orientere Stortinget om noen andre prosjekter og tiltak.

2.1 Nye prosjekter for godkjenning og endringer i allerede godkjente prosjekter

Ørland – nytt skvadronsbygg

Komiteen viser til at Stortinget ved behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012), vedtok at hovedbasen for Forsvarets nye kampfly skal lokaliseres og etableres ved Ørland hovedflystasjon.

Komiteen merker seg at prosjektet omfatter etablering av nytt skvadronsbygg på Ørland. Bygget er det første byggeprosjektet i etableringen av den nye hovedbasen for F-35. Bygget må stå ferdig allerede høsten 2016 for mottak av de første fire simulatorene for F-35 som blir levert gjennom kampflyprosjektet.

Komiteen viser til at etableringen av nytt skvadronsbygg er viktig for å realisere etableringen av den nye kampflybasen på Ørlandet og støtter etableringen innenfor en kostnadsramme på 619 mill. kroner. Det forutsettes at nye byggeprosjekter for kampflybasen på Ørland fremlegges Stortinget for godkjenning i henhold til etablert praksis.

Komiteen har merket seg bekymringen til dem som må frasi seg sine eiendommer grunnet etableringen av kampflybasen på Ørland. Komiteen vil understreke viktigheten av at Forsvaret har en god og ryddig prosess med dem som er direkte berørt.

Nye stasjoner til grensevakten i Sør-Varanger

Komiteen viser til at prosjekter for nye stasjoner i Grensevakten i Sør-Varanger ble godkjent av Stortinget gjennom Innst. 441 S (2010–2011), jf. Prop. 110 S (2010–2011). Komiteen viser til viktigheten av at Garnisonen i Sør-Varanger har gode forlegnings- og operasjonsbaser. Komiteen støtter etableringen av nevnte prosjekter innenfor en kostnadsramme av 351 mill. kroner.

Komiteen merker seg videre at etableringen av grensevaktens stasjon i sør på det nærmeste er ferdig. For stasjonen i nord har detaljprosjekteringen synliggjort behov for justeringer fra godkjent prosjekt. Det skyldes bl.a. økt behov for integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, krav til trygghet, nye krav til kennelen ved stasjonen og infrastruktur. Økningen i kostnadsrammen på 57 mill. kroner skyldes i hovedsak forhold knyttet til teknisk infrastruktur og at prisstigningen har vært større enn først antatt sett i forhold til generell prisstigning.

Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregatter

Komiteen viser til at Stortinget i Prop.1 S (2013–2014) ble informert om et nyopprettet prosjekt som skal sørge for at Fridtjof Nansen-klasse fregatter skulle utrustes med et relevant luftvernsystem ved at selvforsvarsmissilene ble satt i stand til å nedkjempe kjente trusler både i nåtid og i framtid.

Komiteen er kjent med at eksisterende selvforsvarsmissil, Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) ble utviklet på 1990-tallet. Missilet var designet til å ha en levetid på 15 år. Framtidige og nye trusler gjør at det er behov for oppdateringer og videreutvikling av luftvernmissilsystemet. Løsningen som er valgt innebærer oppgradering av de eksisterende missilene i et samarbeid med andre nasjoner innenfor NATO SEASPARROW-prosjektet.

Komiteen ønsker å prioritere den nasjonale forsvarsevnen. Etter etableringen av et moderne fregattvåpen er det avgjørende at Norge har et fremtidsrettet selvforsvarsmissil. Komiteen ser positivt på valg av samarbeidspartnere innenfor NATO-systemet. Komiteen forutsetter at de deltakende nasjonene samarbeider om utvikling av et høyteknologisk utviklingsprosjekt, noe som vil være gunstig for alle deltakerne, også ut fra hensynet om kostnadsfordeling. Komiteen vektlegger at utviklingstiltaket innbyr til mulige oppdrag for konkurranseutsatte og spesialiserte kompetansearbeidsplasser i distriktene tilknyttet norsk forsvarsindustri.

Komiteen viser til at en betydelig del av de mindre bedriftene er lokalisert i de samme geografiske områdene, men det finnes underleverandører i nesten alle fylker. For disse bedriftene har produksjon av forsvarsmateriell avgjørende betydning for næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt.

Komiteen støtter oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregatter innenfor kostnadsrammen på 1 849 mill. kroner, medregnet avsetting til usikkerhet.

2.2 Saker til informasjon

Komiteen tar informasjonssakene til orientering. Komiteen legger til grunn at regjeringen vil håndtere dette på beste måte og komme tilbake til Stortinget med nærmere informasjon.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekt, medrekna større eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt, omtala i kapitla 2 og 4 i den framlagde proposisjonen, innanfor dei gjevne kostnadsrammene.

 • 2. endre tidlegare godkjent investeringsprosjekt, omtala i kapittel 3 Tidlegare godkjent eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt – godkjenning av endring av omfang og kostnadsramme, i den framlagde proposisjonen, innanfor den gjevne kostnadsramma.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. juni 2014

Anniken Huitfeldt

Liv Signe Navarsete

leder

ordfører