Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven

Dette dokument

  • Innst. 248 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 67 L (2013–2014)
  • Dato: 05.06.2014
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

Sammendrag

Klima- og miljødepartementet foreslår i proposisjonen lovendringer for å skjerpe straffenivået for ulovlig innførsel og utførsel av avfall. Ny strafferamme foreslås til bøter eller fengsel i inntil 2 år. Forslaget innebærer at også forsøk på ulovlig innførsel og utførsel av avfall blir straffbart, at foreldelsesfristen i slike saker forlenges fra 2 til 5 år, samt at politiet får adgang til å bruke tvangsmidler mot siktede i slike saker.

Departementet viser til at forslaget fremmes fordi ulovlig innførsel og utførsel av avfall medfører et miljøproblem i mange land. Norske myndigheter har i dag ikke tilstrekkelige sanksjonsmidler til å forhindre denne typen miljøkriminalitet. Miljøforvaltningen har identifisert et behov for å heve strafferammen for ulovlig grensekryssende avfallstransport.

Det er kjent at det årlig sendes store mengder avfall og farlig avfall ulovlig fra Europa og andre vestlige land til land i Asia og Afrika. De vanligste typene avfall som sendes er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), kasserte kjøretøy og bildeler og kasserte batterier. Også fra Norge skjer slik ulovlig transport. En enkelt transport vil vanligvis ha begrenset skadepotensial i mottakerlandet, men det totale omfanget fører noen steder til betydelig forurensning av grunn og vassdrag, og til fare for menneskers helse. Mange av mottakerlandene mangler behandlingsanlegg, og omsmelting av metaller og annen form for behandling av avfallet skjer dermed uten verneutstyr og tilrettelagte fasiliteter. Det er derfor viktig å bekjempe den samlede belastningen. Det kan gjøres ved i større grad å hindre ulovlige enkelttransporter.

Forsøk på ulovlig grensekryssende avfallstransport er etter dagens regelverk ikke straffbart. Etter dagens straffebud kan lovbrudd først regnes som fullbyrdet idet avfallstransporten krysser Norges landegrenser. For at den ulovlige handlingen skal kunne forfølges strafferettslig er myndighetene avhengig av at transporten stanses i et annet land og returneres til Norge, alternativt at den ulovlige transporten dokumenteres i ettertid.

Miljøforvaltningen har i de senere år sett en økning i antallet ulovlige avfallstransporter fra Norge. Det har vært en prioritert oppgave å hindre disse transportene. Årlig håndterer Miljødirektoratet i samarbeid med toll- og avgiftsetaten et ikke ubetydelig antall saker hvor det har blitt forsøkt å sende avfall ulovlig ut av Norge. Det er vanskelig for myndighetene å drive effektivt tilsynsarbeid og sikre gode allmennpreventive virkninger når disse sakene ikke kan følges opp strafferettslig. Dagens straffebestemmelse er dermed lite effektiv, og Klima- og miljødepartementet ser det som nødvendig at straffebestemmelsen endres slik at også forsøk på ulovlig import og eksport av avfall kan straffes.

Departementet har vurdert terminologien knyttet til regelverket om grensekryssende avfallstransport, og foreslår å erstatte begrepet «transport» med «forsendelse» i forurensningsloven § 79.

Videre ønsker departementet å bruke begrepene «innførsel» og «utførsel» istedenfor «eksport» og «import». Dette gir god sammenheng i regelverket, siden både straffeloven § 162 (om narkotika) og tolloven § 16-2 bruker disse begrepene.

Dersom lovendringsforslaget vedtas, vil det gjøres endringer i avfallsforskriften for å sikre samsvar mellom begrepsbruken i lov og forskrift. «Forsendelse» vil komme til å erstatte ordet «transport» i overskriften til avfallsforskriften kapittel 13, slik at denne blir lydende «grensekryssende forsendelse av avfall».

Forurensningsloven

Klima- og miljødepartementet mener at ulovlig grensekryssende forsendelse av avfall kan være alvorlig miljøkriminalitet som bør straffes strengere enn med bøter, og ser det som særlig viktig at forsøk blir straffbart. De øvrige strafferettslige og straffeprosessuelle konsekvensene av en heving av strafferammen, som utvidet foreldelsesfrist til 5 år og tilgang til tvangsmidlene i straffeprosessloven, er også ønskelige konsekvenser. Departementet ønsker et straffebud der strafferammen står i et rimelig forhold til straffverdigheten av ulovlig grensekryssende avfallsforsendelse. Med den foreslåtte endringen ønsker departementet å styrke straffebudets allmennpreventive virkning og samtidig legge til rette for at påtalemyndigheten kan etterforske og følge opp denne typen kriminalitet på en god måte.

Forurensningsloven § 79 andre ledd harmoniserer etter Klima- og miljødepartementets syn dårlig med formålet bak regelverket for grensekryssende forsendelse av avfall, som blant annet er å ivareta miljøet i destinasjonslandet. Den lave strafferammen for overtredelser av regelverket om grensekryssende avfallsforsendelser tilsier at det på dette området ikke foreligger god nok forholdsmessighet. Klima- og miljødepartementet mener at denne uforholdsmessigheten tilsier at strafferammen bør heves.

Departementet mener at strafferammen uansett er for lav og foreslår å gjøre forsøk straffbart etter straffelovens generelle forsøksregel i § 49 ved å øke strafferammen til bøter eller fengsel inntil 2 år. I forurensningslovens nye § 79 foreslår departementet i tillegg å ta inn en straffeutmålingsregel om at «forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse».

Det foreslås å ta inn et medvirkningstillegg i straffebudet for å sikre en klar og tydelig strafferegel.

Straffeprosessloven

Klima- og miljødepartementet foreslår, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet og Riksadvokaten, å gi politiet påtalekompetanse for ulovlige grensekryssende avfallsforsendelser gjennom straffeprosessloven § 67. Departementet mener at politiet i nær fremtid, særlig etter pågående politireform, vil få styrket kompetanse innen miljøkriminalitet.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre, Nikolai Astrup, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Prop. 67 L (2013–2014) Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven. Komiteen slutter seg til endringer i lovene nevnt ovenfor. Lovendringene innebærer en skjerpelse av straffenivået for ulovlig grensekryssende avfallstransport, herunder tillegg i forurensningsloven § 79 og et tillegg i straffeprosessloven § 67. Ny strafferamme foreslås til bøter eller fengsel i inntil 2 år, og foreldelsesfristen i slike saker forlenges fra 2 til 5 år.

Slik komiteen ser det, er ulovlig innførsel og utførsel av avfall et betydelig miljøproblem i mange land og alvorlig kriminalitet som må bekjempes. Komiteen viser til at dagens strafferamme for grensekryssende avfallstransport harmonerer dårlig med strafferammen for annen miljøkriminalitet.

Komiteen viser til høringsrunden der innspill fra Justis- og beredskapsdepartementet om at forurensningsloven § 79 tredje ledd skal ramme både forsettlig og uaktsomme ulovlige forsendelser av avfall er tatt med i Prop. 67 L (2013–2014), og slutter seg til dette tillegget. Videre viser komiteen til Statens stråleverns høringsinnspill, der samme paragraf som nevnt også bør gjelde innførsel og utførsel av radioaktivt avfall, og støtter dette.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven

I

I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall gjøres følgende endringer:

§ 79 andre ledd skal lyde:

I forskrift etter §§ 30 til 33 kan det bestemmes at forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter.

§ 79 nytt tredje ledd skal lyde:

Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som forsettlig eller uaktsomt innfører eller utfører avfall i strid med bestemmelser om grensekryssende forsendelse av avfall i forskrift etter §§ 31 til 32, eller medvirker til dette. Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

§ 79 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

II

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal § 67 andre ledd bokstav d lyde:

d) forbrytelse mot militær straffelov § 34 annet ledd annet straffalternativ, jf. tredje ledd, lov om toll og vareførsel § 16-7, merverdiavgiftsloven § 21-4, ligningsloven § 12-1, utlendingsloven § 108 tredje ledd, jf. sjette ledd, regnskapsloven § 8-5 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første punktum, bokføringsloven § 15 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første punktum og forurensningsloven § 79 tredje ledd.

III

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 5. juni 2014

Ola Elvestuen

Anna Ljunggren

leder

ordfører