Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

4. Komiteens gjennomgang av forskrifter fastsatt og opphevet i statsråd i perioden 1. juli–31. desember 2013

Følgende forskrifter er fastsatt, endret eller opphevet i statsråd i perioden 1. juli – 31. desember 2013:

Forskrift om endringer i forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2013.

Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2014.

Forskrift om endring i Regler om beregning og innbetaling av avgiften på omsetning av fisk.

Forskrift om endring i forskrift 24. mai 2013 nr. 507 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2013 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.

Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer.

Forskrift om endringer i forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften).

Forskrift om endring i forskrift av 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.

Forskrift om endring i forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

Forskrift om endringer i personopplysningsforskriften.

Forskrift om endring av forskrift 5. april 2013 benevnt «FOR-2009-09-25 nr. 1222: Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning».

Forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter.

Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Forskrift om endring i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften).

Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon.

Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2011 nr. 1223 om endring av forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling – utsatt ikrafttredelse.

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.

Forskrift om endringer i forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk.

Forskrift om endring i forskrift om miljørettet helsevern.

Forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen.

Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).

Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).

Forskrift om endringer i forskrift 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 749 om bruk av politiarrest.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet.

Forskrift om endringer i forskrift 31. mars 1995 nr. 281 om kommunikasjonskontroll (kommunikasjonskontrollforskriften).

Forskrift om endringer i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen).

Forskrift om endring i påtaleinstruksen.

Forskrift om endringer i politiregisterforskriften mv.

Forskrift om endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Forskrift om endring i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel.

Forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften).

Forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften).

Forskrift om vern av Færder nasjonalpark, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold.

Forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde i Rygge kommune, Østfold fylke.

Forskrift om endring i forskrift av 6. desember 2002 nr. 1401 om Kystverneplan Nordland, vedlegg 4, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområder, Vega kommune, Nordland.

Forskrift om endring i forskrift av 6. desember 2002 nr. 1402 om Kystverneplan Nordland, vedlegg 5, Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Vega kommune, Nordland.

Forskrift om endring i forskrift av 6. desember 2002 nr. 1403 om Kystverneplan Nordland, vedlegg 6, Muddværet fuglefredningsområde, Vega kommune, Nordland.

Forskrift om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde, Oslo kommune.

Forskrift om vern av Godbekken friluftslivsområde, Oslo kommune.

Forskrift om vern av Hauktjern friluftslivsområde, Oslo kommune.

Forskrift om vern av Spinneren friluftslivsområde, Oslo kommune.

Forskrift om endring i forskrift om Miljøvedtaksregisteret.

Forskrift om vern av Strønes naturreservat i Trøgstad kommune i Østfold fylke.

Forskrift om vern av Fjella naturreservat i Marker og Rakkestad kommuner i Østfold fylke.

Forskrift om vern av Nordre Brynsåa naturreservat i Øyer kommune i Oppland fylke.

Forskrift om vern av Ytre Lauvrak naturreservat i Froland kommune i Aust-Agder fylke.

Forskrift om endring av forskrift 30. november 2012 nr. 1115 om undersøkelse av sjøulykker.

Forskrift om endring av forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

Komiteen viser til at forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang av statsrådets protokoller.

Komiteen viser videre til at departementene oversender en separat oversikt over forskrifter gitt ved delegert fullmakt i den aktuelle perioden.

Komiteen har i denne perioden foretatt en summarisk gjennomgang av de forskriftene som er gitt i statsråd. Komiteen har innenfor denne rammen for sin del ikke funnet grunnlag for merknader til noen av forskriftene.

Komiteen vil drøfte nærmere hvordan forskriftsgjennomgangen mest hensiktsmessig kan håndteres innenfor tilgjengelig utredningskapasitet og kompetanse.