Komiteens merknader

Komiteen viser til at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. I vår tid med økende interesse for Arktis er det viktig at svalbardpolitikken medvirker til at utviklinga i nordområdene kan skje på en fredelig og bærekraftig måte.

Det er bred enighet om målene for svalbardpolitikken. Komiteen legger til grunn at linjen med en konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten, korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd, bevaring av den særegne villmarksnaturen i området og opprettholdelse av et norsk samfunn på øygruppa ligger fast.

Komiteen viser til at regjeringen har hatt spesiell oppmerksomhet på å legge til rette for et robust familiesamfunn i Longyearbyen, god myndighetsutøvelse gjennom Sysselmannen og arbeid med redning og trygghet. Fra 1. april 2014 fikk Sysselmannen to store likeverdige helikopter for å styrke arbeidet med søk og redning.

Komiteen viser til at betydelige midler til svalbardsamfunnet bevilges over ulike departements budsjetter. Komiteen fastholder at det er hensiktsmessig at ordningen med et eget svalbardbudsjett videreføres.

Komiteen viser til at underskuddet på svalbardbudsjettet for 2015 er stipulert til 283,6 mill. kroner, noe som blir dekket inn over Justis- og beredskapsdepartementets kap. 480 post 50.

Komiteen viser til regjeringens forslag til statsbudsjett og budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre og merker seg at det bevilges midler til flere barnehageplasser og mer fleksible opptak. Dette fører til at svalbardbudsjettet har økt med 100 000 kroner som skal tilføres kap. 3, post 70 Tilskudd til Longyearbyens lokalstyre.

Komiteenslutter seg til forslaget til svalbardbudsjett for 2015.