Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Dette dokument

  • Innst. 70 S (2014–2015)
  • Dato: 01.12.2014
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

Til Nobelkomiteen velges 5 medlemmer. Funksjonstiden er 6 år. Valg foregår hvert tredje år, og da velges henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Hvert tredje år velges dessuten 3 varamedlemmer.

Komiteen velger selv for hvert kalenderår leder og nestleder.

Følgende medlemmer og varamedlemmer har funksjonstid fram til 31. desember 2014:

Medlemmer: Thorbjørn Jagland, Lier. Kaci Kullmann Five, Bærum. Ågot Valle, Bergen.

Varamedlemmer: Gunnar Stålsett, Oslo. Sverre Lodgaard, Oslo. Christopher Stensaker, Trondheim.

Følgende medlemmer har funksjonstid fram til 31. desember 2017: Berit Reiss-Andersen, Larvik. Inger-Marie Ytterhorn, Oslo.

Det skal nå velges 3 medlemmer med funksjonstid 1. januar 2015–31. desember 2020 og 3 varamedlemmer med funksjonstid 1. januar 2015–31. desember 2017.

Med utgangspunkt i matematisk fordeling av de medlemmene og varamedlemmene som skal velges nå, har valgkomiteen mottatt forslag på kandidater fra de aktuelle partigruppene.

Komiteens tilråding

Under henvisning til foranstående innstiller valgkomiteen til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen velges:

Medlemmer:

For tidsrommet 1. januar 2015–31. desember 2020:

  • 1. Thorbjørn Jagland, Lier

  • 2. Kaci Kullmann Five, Bærum

  • 3. Henrik Syse, Oslo

Varamedlemmer:

For tidsrommet 1. januar 2015–31. desember 2017:

  • 1. Tone Jørstad, Levanger

  • 2. Knut Vollebæk, Oslo

  • 3. Gunnar Stålsett, Oslo

Oslo, i valgkomiteen, den 1. desember 2014

Olemic Thommessen

leder