Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR

Dette dokument

  • Innst. 107 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 5 S (2014–2015)
  • Dato: 08.12.2014
  • Utgiver: finanskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Avtalen om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR ble undertegnet i Paris 22. august 2014.

Avtalen trer i kraft på datoen for den siste av de to notifikasjonene fra en avtalepart om at de interne prosedyrene for å sette avtalen i kraft er gjennomført. Avtalen vil deretter ha virkning for skattesaker for inntektsår som begynner på eller etter denne datoen. Opplysningene kan gjelde både sivile saker og straffesaker.

OECD vedtok i 1998 en tilrådning om tiltak mot skadelig skattekonkurranse. Tilrådningen tok i hovedsak sikte på å avvikle skadelige skatteregimer i medlemslandene, men pekte også på behovet for å treffe omforente mottiltak mot tilsvarende skatteregimer i såkalte skatteparadiser.

I løpet av 2005 var samtlige skatteregimer i medlemslandene som var definert som skadelig etter de vedtatte kriteriene, endret eller under avvikling som forutsatt. Samtidig tok OECD kontakt med samtlige ikke-medlemsland og andre jurisdiksjoner som ble ansett å falle innenfor kriteriene for å utgjøre et skatteparadis. Det ble invitert til dialog og gjort rede for OECD-initiativet. Dersom en jurisdiksjon definert som skatteparadis var villig til å åpne for innsyn og effektiv informasjonsutveksling med OECDs medlemsland, ble jurisdiksjonen ikke oppført på listen over ikke-samarbeidsvillige skatteparadiser som potensielt ville kunne bli utsatt for mottiltak.

Hongkong SAR var ikke blant de jurisdiksjonene som opprinnelige ble definert som skatteparadis. Hongkong SAR er imidlertid medlem av Global Forum on Transparency and Exchange of Information og har således gitt sin tilslutning til den internasjonale standarden for innsyn i og utveksling av skatteopplysninger. Da Hongkong SAR anses som en jurisdiksjon av interesse for de nordiske landene, tok de nordiske landene initiativ til å innlede forhandlinger om informasjonsutvekslingsavtaler bygget på OECDs mønsteravtale for utveksling av opplysninger.

Avtalen er inngått på engelsk og følger som vedlegg til proposisjonen sammen med en norsk oversettelse. Se proposisjonen for bemerkninger til de enkelte artiklene.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, fungerende leder Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, Ann Kathrine Skjørshammer, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre, Åsta Årøen, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, samtykker til å sette i kraft avtalen om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft avtalen undertegnet 22. august 2014 om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR.

Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2014

Marianne Marthinsen

Truls Wickholm

fungerende leder

ordfører