Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 117 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 27 S (2014–2015), kap. 542
  • Dato: 09.12.2014
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

Post 70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble bevilgningen på posten økt med 20 mill. kroner til finansiering av programmet CEF Digital i 2014. Samlet disponibelt beløp på posten i 2014, inkludert overføring fra 2013, utgjør 39,511 mill. kroner. Forbruket på posten vil være om lag 24,8 mill. kroner inneværende år. På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 14,7 mill. kroner. Mindre utbetalinger i 2014 enn først lagt til grunn vil resultere i høyere utbetalinger senere i programperioden.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Are Helseth, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Magne Rommetveit og Eirin Sund, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Amanda Godskesen, Åse Michaelsen og Roy Steffensen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, har registrert at posten dekker norsk deltakelse i EU-program, og etterslep fra avsluttede programmer. Komiteen har merket seg at det er forventet et mindreforbruk for 2014 på 14,7 mill. kroner, og at dette i hovedsak skyldes lavere innbetaling av kontingent til programmet CEF Digital. Komiteen har videre merket seg at dette kun er et periodiseringsspørsmål, og at det totale norske bidraget i programperioden vil utgjøre om lag 269 mill. kroner.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med

14 711 000

fra kr 39 355 000 til kr 24 644 000

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. desember 2014

Linda C. Hofstad Helleland

Helge Orten

leder

ordfører