Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 188/2014 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/50/EU om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 19. mars 2015

Arve Kambe

Bengt Morten Wenstøb

leder

ordfører