Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania

Dette dokument

Til Stortinget

1. Sammendrag

En ny skatteavtale til unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Norge og Romania ble undertegnet i Oslo den 27. april 2015. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 31. oktober 2014. Utenriksminister Børge Brende undertegnet avtalen på vegne av Norge og den rumenske utenriksministeren Bogdan Lucian Aurescu undertegnet på vegne av Romania.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Romania er fra 1980. Siden den gang er de to lands skattesystemer og OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter, og det var derfor ønskelig å oppdatere skatteavtalen mellom Norge og Romania i tråd med disse endringene.

I juni og september 2014 ble det gjennomført forhandlinger om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale. Ved avslutningen av den andre forhandlingsrunden ble et utkast til avtale parafert. Den norske delegasjonen ble ledet av lovrådgiver Johanne Rian.

Avtalen følger i stor grad OECDs mønsteravtale som i struktur og hovedtrekk brukes som modell for internasjonale skatteavtaler, og som med enkelte modifikasjoner er Norges utgangspunkt for forhandlinger. De viktigste avvikene fra OECD-mønsteret nevnes i merknadene til de enkelte bestemmelser nedenfor.

Avtalen er inngått på norsk, rumensk og engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger den engelske og norske teksten.

Bemerkninger til de enkelte artiklene står i proposisjonens kapittel 2.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Tor Arne Bell Ljunggren, fungerende leder Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, Elisabeth Løland, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, samtykker til å sette i kraft skatteavtalen med Romania.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015.

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2015

Marianne Marthinsen

Irene Johansen

fungerende leder

ordfører